Uppdrag om ett samlat uppföljningssystem för funktionshinderspolitiken

S2011/11074/FST

Utgiven:
19 december 2011

Typ:
Regeringsuppdrag

Avsändare:
Socialdepartementet

Sammanfattning

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) får i uppdrag att utveckla ett sammanhållet system för att beskriva, följa upp och analysera utvecklingen och genomslaget av funktionshinderspolitiken.

Uppföljningen ska göras med utgångspunkt i de mål och insatser som har beslutats i En strategi för genomförande av funktionshinders-politiken 2011-2016 (regeringens beslut den 11 juni 2011).

Handisam ska senast den 30 juni 2016 inkomma till Socialdepartementet med en samlad utvärdering och analys av utvecklingen av funktionshinderspolitiken i förhållande till inriktningsmålen och de nationella målen för funktionshinderspolitiken.

Redovisningen ska också kunna utgöra underlag för regeringens rapportering om efterlevnaden av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.