Kulturmiljöarbete i en ny tid

SOU 2012:37

Omslag Kulturmiljöarbete i en ny tid, SOU 2012:37
Utgiven:
4 juni 2012

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Kulturdepartementet

Sammanfattning

Kulturmiljöutredningen (Ku 2011:02) lämnade sitt betänkande till Kulturdepartementet den 4 juni 2012. Det innehåller en översyn av lagstiftningen och de nationella målen på kulturmiljöområdet. Utredningen lämnar bland annat förslag till förändringar av lagstiftningen inom kulturmiljöområdet som syftar till att öka möjligheterna att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter och miljöer.

Utredningen har även gjort en redaktionell översyn av lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen), och lämnat förslag till nationella mål för arbetet med kulturmiljön.

Utöver det ursprungliga uppdraget har Kulturmiljöutredningen enligt tilläggsdirektiv
(dir. 2011:116) också lämnat förslag till förändringar av bestämmelserna om metallsökare i kulturminneslagen.

Kommittédirektiv (2 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (1 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)