Steriliseringsfrågan i Sverige 1935 - 1975 Historisk belysning - Kartläggning - Intervjuer

SOU 2000:20

Utgiven:
mars 2000

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Socialdepartementet

Slutbetänkande från 1997 års steriliseringsutredning

Sammanfattning

Den historiska belysning och kartläggning som utredningen nu läg-ger fram kan främst sägas vara avsedd som ett underlag för diskussio-ner om samhällets attityder och statens agerande mot människor under de år 1934 och 1941 års steriliseringslagstiftning var i kraft. Forsk-ningsresultaten bör förhoppningsvis också kunna användas i diskussio-ner om våra värderingar idag på närliggande områden, ur bl.a. ett mo-ralfilosofiskt perspektiv.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)