Boende och byggande

English
Tre handläggare vid ministern. Tjänstemännen på plan-, bygg- och bostadsnheten Mattias Janland, Ludvig Lundgren och Johan Hjalmarsson flankerar bostadsminister Stefan Attefall. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Branschdialog om ytterligare reformer i svensk bostadspolitik

Torsdagen den 27 mars hade Stefan Attefall bjudit in företrädare för bland annat bygg-, bostads- och fastighetsbranscherna till ett seminarium för att presentera innehållet i de propositioner regeringen lämnat under senvintern. Stefan Attefall inledde seminariet med att se tillbaka och sammanfatta mandatperiodens alla bostadspolitiska initiativ och reformer.

Enklare bygga bostäder i bullriga miljöer

Regeringen vill underlätta planering av bostäder i miljöer utsatta för buller. Därför föreslår regeringen att prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) samordnas.

Regeringen föreslår 25 kvadratmeter utan bygglov

Regeringen har lämnat propositionen "Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov" till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen bland annat att man ska kunna bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus, "Attefallshus" utan att behöva söka bygglov.

Äldre ska kunna få bra bostad på vanlig bostadsmarknad

Regeringen beslutade den 20 mars låta en särskild utredare lämna förslag på hur man kan förbättra och underlätta bostadssituationen för de äldre. De äldres bostadsbehov ska kunna tillgodoses på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet.

Regeringen föreslår en effektivare planprocess

Regeringen överlämnade den 18 mars en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i plan- och bygglagen (PBL) som ska leda till att planprocessen blir enklare och mer effektiv.

Alla notiser