Boende och byggande

English

Sverigebygget: Fler jobb, mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder

Regeringen presenterar i dag Sverigebygget: historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder.

Nyhetsbrevet Boende och byggande 4/2014

I nyhetsbrevet Boende och byggande 4/2014 kan du bland annat läsa om regeringens uppdrag till Boverket om att se på förutsättningarna för att bygga småhus i storstäderna. Du kan också läsa om direktivet till utredningen om förbättrad konkurrens på byggmarknaden.

Boverket ser på förutsättningarna för fler småhus

Regeringen uppdrog den 19 juni 2014 åt Boverket att se på vilka behov och förutsättningar det finns av att öka småhusbyggandet i storstadsregionerna.

Omvandling av hyreslägenheter till ägarlägenheter

2012 års ägarlägenhetsutredning har i dag överlämnat betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33). Särskild utredare har varit före detta justitierådet Anna-Karin Lundin. Utredningens övergripande uppdrag har varit att arbeta fram ett juridiskt system som gör det möjligt att omvandla hyreslägenheter till ägarlägenheter.

Utredare ser över konkurrensen på byggmarknaden

Regeringen tillsatte den 28 maj en utredning som ska se över konkurrensen på byggmarknaden och föreslå hur den kan förbättras.
-Vi behöver se på hur den låga konkurrensen hindrar bostadsbyggandet och vad man kan göra åt det, säger bostadsminister Stefan Attefall.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.
Utredare blir ek dr Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Alla notiser
Detta har regeringen gjort inom boende och byggande under mandatperioden 2010-2014.

Byggfelsförsäkringen bort 1 juni


Söndagen den 1 juni upphörde kravet på att teckna byggfelsförsäkring vid bostadsbyggande.
Byggfelsförsäkring är inte längre ett villkor när kommunen beviljar startbesked.
När privatpersoner låter bygga småhus gäller fortfarande kravet på färdigställandeskydd enligt den nya lagen om färdigställandeskydd.