Boende och byggande

English

Boverket ser över byggnaders påverkan på klimatet

Boverket ska se över hur det står till med kunskaperna om byggnaders klimatpåverkan "ur ett livscykelperspektiv". Det beslutade regeringen den 4 september. Utredningar har på senare tid lagt märke till att utsläppen från när man bygger ett hus blir jämförelsevis större än när huset används. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2015.

Så vill Socialdepartementet snabba på plan- och byggprocessen

Socialdepartementet föreslår fler åtgärder för att förenkla och snabba på plan- och byggprocessen. I departementspromemorian "Nya steg för en effektivare plan- och bygglag" föreslår regeringen bland annat: att byggnadsnämnden ska handlägga så kallade anmälningsärenden inom tre veckor, bestämmelser om bostäder i bullriga miljöer och nödvändiga lagändringar för att kunna släppa kravet på detaljplan. Promemorian skickas nu ut på remiss.

Åtgärdsförslag för äldres boende i avfolkningsbygd utreds redan

Regeringen beslutade den 4 september lämna riksdagen en skrivelse där man bedömt åtgärder till följd av Riksrevisionens granskning av bostäder för äldre i avfolkningsorter. Regeringen är medveten om de problem som finns på bostadsmarknaderna på dessa orter. Regeringen konstaterar dock att mycket av det som Riksrevisionen förelår redan håller på att utredas.

Boverket ser över ovårdade trädgårdar och förfallna hus

Många kommuner - särskilt i glesbygden - har idag små möjligheter att göra något åt ovårdade trädgårdstomter samt förfallna och övergivna hus. Regeringen uppdrog den 4 september Boverket att bland annat se över hur kommunerna ska kunna få tag på fastigheternas ägare och vad kommunerna kan göra när ägarna saknar pengar och fastigheten är värdelös. Myndigheten ska också se på hur man ska kunna utveckla reglerna så att man kan motverka ovårdade tomter och förfulad miljö.

Sverigebygget: Fler jobb, mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder

Regeringen presenterar i dag Sverigebygget: historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder.

Alla notiser