Boende och byggande

English

Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att ansöka om lantmäteriförrättning elektroniskt. Förslagen gör det enklare och snabbare att ansöka om förrättning.

Vägledning för hur man upphandlar trygghetsbostäder

Konkurrensverket ska tillsammans med med Boverket ta fram en vägledning för hur man upphandlar så kallade mellanboendeformer för äldre, exempelvis trygghetsbostäder. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 december 2014. Det beslutade regeringen den 16 april.

Tre handläggare vid ministern. Tjänstemännen på plan-, bygg- och bostadsnheten Mattias Janland, Ludvig Lundgren och Johan Hjalmarsson flankerar bostadsminister Stefan Attefall. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Branschdialog om ytterligare reformer i svensk bostadspolitik

Torsdagen den 27 mars hade Stefan Attefall bjudit in företrädare för bland annat bygg-, bostads- och fastighetsbranscherna till ett seminarium för att presentera innehållet i de propositioner regeringen lämnat under senvintern. Stefan Attefall inledde seminariet med att se tillbaka och sammanfatta mandatperiodens alla bostadspolitiska initiativ och reformer.

Enklare bygga bostäder i bullriga miljöer

Regeringen vill underlätta planering av bostäder i miljöer utsatta för buller. Därför föreslår regeringen att prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) samordnas.

Regeringen föreslår 25 kvadratmeter utan bygglov

Regeringen har lämnat propositionen "Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov" till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen bland annat att man ska kunna bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus, "Attefallshus" utan att behöva söka bygglov.

Alla notiser