Bistånd och utveckling

Den svenska utvecklingspolitiken

Den svenska utvecklingspolitiken kan sägas vila på två ben. Samstämmighetspolitiken (politiken för global utveckling) handlar om att alla politikområden ska dra åt samma håll, med målet om en rättvis och hållbar global utveckling.

Utvecklingssamarbetet (biståndet), har målet att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Dessa delar måste samverka och stötta varandra för att resultat ska uppnås. Därutöver finns den särskilda reformpolitiken för Öst- och Centraleuropa.

Vart går det svenska biståndet?

Det svenska biståndet ges främst bilateralt, det vill säga till enskilda länder, och multilateralt, till internationella organisationer och utvecklingsbanker. Därutöver ges också bistånd till organisationer i det civila samhället, både direkt till organisationer i utvecklingsländer och via svenska organisationer.

Resultaten i biståndet

Resultat har sedan många år varit en viktig fråga för svenskt bistånd. Det handlar både om att redovisa vilka resultat det svenska biståndet har bidragit till, men ockå att lära av vad som fungerar och inte fungerar.

Biståndet i siffror

Varje år presenterar OECDs biståndskommitté DAC statistik över det totala biståndet i världen. DAC samordnar de internationella biståndsgivarnas rapportering om biståndet. Det är också DAC som definierar vad som räknas som bistånd (ODA). I statistiken framgår hur mycket varje givarland ger i bistånd.