Bistånd och utveckling

Den svenska utvecklingspolitiken

Den svenska utvecklingspolitiken kan sägas vila på två ben. Samstämmighetspolitiken (politiken för global utveckling) handlar om att alla politikområden ska dra åt samma håll, med målet om en rättvis och hållbar global utveckling.

Utvecklingssamarbetet (biståndet), har målet att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Dessa delar måste samverka och stötta varandra för att resultat ska uppnås. Därutöver finns den särskilda reformpolitiken för Öst- och Centraleuropa.

Biståndspolitisk plattform

Den biståndspolitiska plattformen samlar regeringens övergripande biståndspolitiska inriktning och prioriteringar. Efter en remissrunda där 120 civilsamhälleliga organisationer kom med synpunkter antogs plattformen av regeringen i mars 2014.

Vad vill Sverige med biståndet?

Att bekämpa fattigdomen är i fokus för det svenska biståndet. En prioritering för regeringen är att få fram tydligare resultat i biståndet.

Vart går det svenska biståndet?

Det svenska biståndet ges främst bilateralt, det vill säga till enskilda länder, och multilateralt, till internationella organisationer och utvecklingsbanker. Därutöver ges också bistånd till organisationer i det civila samhället, både direkt till organisationer i utvecklingsländer och via svenska organisationer.

Humanitärt bistånd

Humanitärt bistånd är ett av de mest handgripliga och verkningsfulla medlen för att lindra mänskliga skador av väpnad konflikt, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.

Global utveckling efter 2015

Samtidigt som ambitionerna höjs för att uppnå de befintliga millenniemålen till 2015 pågår nu en process för att ta fram nya, globala utvecklingsmål. De nya målen ska länka samman social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

Jämställdhet i biståndet


Under mandatperioden satsar regeringen på jämställdhet och kvinnors roll i biståndet utifrån fyra fokusområden. Om detta och mycket mer kan du läsa här.
Logotyp GFMD

Sverige ordförande i Globala forumet för migration och utveckling


Sverige är 2013-14 ordförande i den mellanstatliga plattformen för dialog kallat för det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD).