Mediernas vi och dom - Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen

SOU 2006:21

Utgiven:
23 februari 2006

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Kulturdepartementet

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering

Sammanfattning

Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering tillsattes efter ett regeringsbeslut den 22 april 2004 och har i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet.

Resultaten ska redovisas successivt i syfte att ge underlag
för en fördjupad diskussion om och åtgärder mot strukturella hinder för att alla medborgare ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor och med samma möjligheter.

Föreliggande rapport granskar den strukturella/institutionella diskrimineringen inom media och är utredningens fjärde publikation.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)