Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd

SOU 2007:93

Omslag till SOU 2007:93
Utgiven:
11 december 2007

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

Grundlagsutredningen

Sammanfattning

Rapporten berör frågor om den kommunala självstyrelsen.

Hösten 2006 tillsatte Grundlagsutredningen en expertgrupp bestående av jurister och statsvetare under ledning av regeringsrådet Marianne Eliason. Gruppens huvudsakliga uppgift har varit att belysa innebörden av den kommunala självstyrelsen och att ta fram förslag på en förändrad grundlagsreglering. Gruppen har också bl.a. haft till uppgift att överväga alternativa förfaranden för att lösa konflikter mellan den statliga och den kommunala nivån.

Expertgruppens arbete redovisas i denna rapport.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)