Folkomröstningar i Europa

SOU 2007:94

Omslag till SOU 2007:94
Utgiven:
11 december 2007

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

Grundlagsutredningen

Författare:
Ann-Cathrine Jungar

Sammanfattning

Ann-Cathrine Jungar har på uppdrag av Grundlagsutredningen sammanställt och utvärderat erfarenheterna av nationella folkomröstningar i 32 länder, däribland EU:s samtliga medlemsländer. I uppdraget har bl.a. ingått att redovisa den rättsliga regleringen samt förekomsten av folkomröstningar i de aktuella länderna. Uppdraget redovisas i denna rapport.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)