Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorismen

Skr. 2007/08:64

Utgiven:
7 februari 2008

Typ:
Skrivelse

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på utgångspunkterna för svensk terrorismbekämpning samt presenterar viktigare förslag som kommer att genomföras under mandatperioden.