Statens budget i siffror

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Nedan följer en redovisning av regeringens förslag och beräkningar för de kommande åren så som de redovisas i budgetpropositionen för 2018.

Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Regeringens budgetförslag för 2018 i siffror:
Specifikation för statens budget: inkomster och utgifter för 2018 – samtliga anslag och inkomsttitlar (som excel)

Riksdagens rambeslut:
Den 22 november 2017 antog riksdagen regeringens förslag till ekonomiska ramar för statens budget 2018 (det så kallade rambeslutet). Beslutet innebär också att de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen för 2018 nu antagits av riksdagen.
Mer om riksdagens rambeslut på riksdagen.se 

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Inkomster 2016-2020

Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2018 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Miljarder kronor
Inkomsthuvudgrupp 2016
(Prognos)
2017
(Prognos)
2018
(Prognos)
2019
(Prognos)
2020
(Prognos)
Statens skatteinkomster 1 043,8 1 028,9 1 085,2 1 140,3 1 180,4
Inkomster av statens verksamhet 31,3 28,1 30,8 30 31,9
Inkomster av försåld egendom 0,2 5,1 5,0 5,0 5,0
Återbetalning av lån 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
Kalkylmässiga inkomster 10,8 11,4 11,9 13,1 13,9
Bidrag från EU 11,0 11,2 12,9 12,3 12,0
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -95,1 -97,9 -103,7 -105,7 -104,9
Inkomster i statens budget 1 002,7 987,5 1 042,9 1 095,8 1 139,0

Statens utgifter

Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (uo). Inom varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar olika statliga verksamheter får, till exempel till polisen eller de statliga universiteten.

Utgifter i statens budget 2016–2020
Miljarder kronor
Utgiftsområde 2016 (Utfall¹) 2017 (Prognos) 2018 (Beräknat) 2019 (Beräknat) 2020 (Beräknat)
1 Rikets styrelse 12,7 13,5 14,5 14,5 14,4
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 15,0 15,4 16,3 16,7 17,4
3 Skatt, tull och exekution 10,8 11,0 11,4 11,7 11,8
4 Rättsväsendet 42,3 44,4 45,8 47,4 49,0
5 Internationell samverkan 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0
6 Försvar och samhällets krisberedskap 49,4 50,1 53,8 56,1 58,1
7 Internationellt bistånd 32,0 36,8 43,0 45,7 47,2
8 Migration 41,3 38,9 15,7 10,6 9,6
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 63,4 68,4 77,7 75,8 75,6
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 105,6 103,3 102,6 101,9 101,7
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 35,9 34,7 34,6 34,3 34,0
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 86,1 88,5 94,6 98,5 101,4
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 19,2 26,4 25,6 18,8 14,7
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 72,5 72,2 74,1 75,4 77,7
15 Studiestöd 19,5 20,3 24,4 25,7 27,0
16 Utbildning och universitetsforskning 66,0 70,9 78,0 80,3 84,1
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 14,1 14,3 15,9 15,9 15,9
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 3,1 4,5 7,0 7,0 7,1
19 Regional tillväxt 2,6 3,1 3,9 5,0 6,0
20 Allmän miljö- och naturvård 7,3 8,3 10,8 13,2 14,7
21 Energi 2,7 3,1 3,6 3,7 3,8
22 Kommunikationer 50,1 55,3 56,4 59,5 60,8
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 15,9 17,8 19,3 19,7 19,5
24 Näringsliv 5,9 6,4 7,4 7,5 7,2
25 Allmänna bidrag till kommuner 93,3 105,5 111,4 116,9 122,0
26 Statsskuldsräntor m.m. 1,7 11,6 11,4 25,7 22,2
27 Avgiften till Europeiska unionen 30,3 21,5 39,5 43,0 44,5
Minskning av anslagsbehållningar     -8,5 -5,1 -4,7
Summa utgiftsområden² 900,8 948,5 992,0 1 027,2 1 044,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning   14,8 8,4  6,5 -3,0 5,2 
Kassamässig korrigering  1,8 6,6  0,0 0,0 0,0
Summa utgifter   917,4 963,5  998,6 1024,2 1049,9
¹ Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2017.
² Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.
Källa: Egna beräkningar

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

Statens budgetsaldo 2016-2020
Miljarder kronor
2016
(Utfall)
2017
(Prognos)
2018
(Prognos)
2019
(Prognos)
2020
(Prognos)
Inkomster 1 003 988 1 043 1 096 1 139
Utgifter exkl. statsskuldsräntor¹ 899 937 981 1 002 1 023
Statsskuldsräntor m.m.² 2 12 11 26 22
Riksgäldskontorets nettoutlåning 15 8 7 -3 5
Kassamässig korrigering 2 7 0 0 0
Statens budgetsaldo 85 24 44 72 89
Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.
¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
² Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.