Kulturdepartementets delar i statens budget

Kulturdepartementet ansvarar för beredning av de delar som bland annat rör kultur, medier, demokrati, diskriminering, civila samhället, nationella minoriteter och trossamfund.

Kulturdepartementet ansvarar för följande områden:

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 

  • Demokratipolitik och mänskliga rättigheter (allmänna val och demokrati, Valmyndigheten, stöd till politiska partier, mänskliga rättigheter nationellt)
  • Medier
  • Nationella minoriteter
  • Nationella minoriteter romer
  • Sametinget och samepolitiken

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

  • Diskriminering

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

  • Kultur
  • Medier
  • Trossamfund
  • Civila samhället (bidrag till allmänna samlingslokaler, bidrag till kvinnors organisering, bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer, insatser för den ideella sektorn)

Regleringsbrev för verksamhet inom Kulturdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2016 år regleringsbrev för Kulturdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Statens budget för 2016

Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016 till riksdagen.

Den 13 april 2016 lämnade regeringen förslag till ändringar i budgeten för 2016 i propositionen Vårändringsbudget för 2016..