Juridiska expeditionen

På UD:s juridiska expedition legaliseras svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet. En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta.

Ordförklaringar

Ordlista

UD:s juridiska expedition utfärdar inte apostille utan hänvisar till Notarius Publicus.

För information om betalning och hur lång tid det tar att få sin legaliserade handling, se nedan.

För frågor om legaliseringar kontakta oss i första hand via e-post. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Vad är en legalisering?

En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger alltså ingenting om innehållet i handlingen. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den vanligen också bestyrkas av den utländska ambassad i Stockholm, som företräder det land där handlingen ska användas.

Hur gör jag och vad kostar det?

Varje legalisering, det vill säga varje namnteckning jämte sigill/stämpel på en handling som ska intygas, kostar 180 kronor. Handlingen lämnas in på juridiska expeditionen måndag - torsdag 09.00 - 11.00, Malmtorgsgatan 3A i Stockholm. Vid personligt besök betalas avgiften med betal- eller kreditkort.

Handlingen kan också sändas till juridiska expeditionen med post: UD, juridiska expeditionen, 103 39 Stockholm. Observera att inga kontanter får bifogas! Kom då ihåg att även ange ditt namn, din adress och eventuellt mobilnummer. Handlingen returneras mot postförskott, det vill säga betalning ska ej göras i förskott. Om du inte hämtar ut din handling och vill att UD ska sända den på nytt mot postförskott tillkommer ytterligare en postförskottsavgift om 60 kronor.

Vilka handlingar kan UD legalisera?

Varje handling som ska legaliseras måste vara försedd med en stämpel, tjänstemannens namnunderskrift i original samt ett namnförtydligande.

 • allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet
 • polisiära handlingar
 • handlingar från Riks- och landsarkivet
 • vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare
 • betyg/intyg från universitet och högskolor
 • svenska handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • svenska handlingar undertecknade av svenska handelskammare
 • dokument som inte är utfärdade i Sverige som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige
 • översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet. En förteckning över auktoriserade translatorer finns på Kammarkollegiets webbplats

Kammarkollegiets webbplats

Hur lång tid tar det?

Högst sex handlingar som lämnas in personligen kan
legaliseras på plats. Fler än sex handlingar som lämnas in personligen kan hämtas efter några arbetsdagar. Handlingar som sänds med post tar cirka en vecka. Legaliserade handlingar som inte hämtas ut inom sex månader makuleras/förstörs.

Vilka dokument måste Notarius Publicus först bestyrka innan de kan legaliseras?

 • kopia, som saknar namnunderskrift i original
 • handling utfärdad av privatperson
 • faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke
 • vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare
 • betyg från andra skolor än universitet och högskolor
 • handling som är översatt av en av Kammarkollegiet icke auktoriserad translator, se Kammarkollegiets webbplats

Kammarkollegiets webbplats

Kan Juridiska expeditionen avgöra om min handling behöver legaliseras?

Nej, Juridiska expeditionen kan inte avgöra om handlingen behöver legaliseras. Det kan bara den utländska myndigheten svara på.

Min handling måste översättas innan den legaliseras. Kan Juridiska expeditionen göra det?

Nej, Juridiska expeditionen översätter inga handlingar. Däremot kan legaliseringen göras på svenska, engelska, franska och spanska.

Vem utfärdar apostille?

I Sverige har från och med 1 januari 2005 enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille. När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande/legalisering krävs. En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på Haag-konferensens webbplats.

Haag-konferensens webbplats

Hur betalar jag från utlandet?

För betalning från utlandet kontakta UD:s juridiska expedition.

Öppettider

Besökstid:
Måndag - torsdag 09.00-11.00

Telefontid:
Måndag – fredag kl. 09.00 – 11.00

Kontakt

Juridiska expeditionen, Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 51 00
Besöksadress Utrikesdepartementet, Juridiska expeditionen, Malmtorgsgatan 3 A, Stockholm
Postadress Juridiska expeditionen, Utrikesdepartementet, 103 39 Stockholm
e-post till Juridiska expeditionen, Utrikesdepartementet