Statens budget 2015 i siffror

Här kan du se förslag och beslut om utgifter för statens budget 2015.

Utgifter år 2015, per utgiftsområde
Utgiftsområde (UO)
belopp i tusental kronor
Riksdagens rambeslut
december 2014.

Regeringens ändringsförslag april 2015.
Riksdagens beslut juni 2015.

Regeringens ändringsförslag
september 2015.
Riksdagens beslut november 2015.

Regeringens extra ändringsförslag november 2015. Riksdagens beslut december 2015.

UO 1: Rikets styrelse 12 198 574 12 302 574 12 302 574  
UO 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning 14 599 753 14 599 753 14 601 253  
UO 3: Skatt tull och exekution 10 573 781 10 573 781 10 573 781  
UO 4: Rättsväsendet 40 757 864 40 774 864 40 804 864  
UO 5: Internationell samverkan 1 919 062 1 969 062 1 969 062  
UO 6: Försvar och samhällets beredskap 48 451 160 48 447 160 48 447 160  
UO 7: Internationellt bistånd 29 508 686 29 279 686 29 279 686  
UO 8: Migration 17 433 309 17 912 309 17 912 309 18 873 309
UO 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg 61 898 497 63 820 381 64 768 381  
UO 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 100 474 087 103 035 087 103 035 087  
UO 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38 015 425 38 148 425 38 610 625  
UO 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn 83 124 698 83 296 698 83 519 198  
UO 13: Integration och jämställdhet 16 747 043 16 745 043 16 760 843  
UO 14: Arbetsmarknad och arbetsliv 67 783 102 69 314 102 69 314 102  
UO 15: Studiestöd 20 302 280 20 966 680 20 966 680  
UO 16: Utbildning och universitetsforskning 63 635 525 63 971 917 63 971 917  
UO 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid 12 785 347 13 136 347¹ 13 136 347 13 336 347
UO 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik
1 207 973 1 222 973 1 224 173  
UO 19: Regional tillväxt 2 700 801 2 700 801 2 700 801  
UO 20: Allmän miljö- och naturvård 5 341 118 5 913 118 6 047 418  
UO 21: Energi 2 469 609 2 382 609 2 382 609  
UO 22: Kommunikationer 48 870 983 49 449 983 49 449 983  
UO 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel 15 656 027 15 680 962 15 680 962  
UO 24: Näringsliv 5 309 162 5 506 162 5 516 162  
UO 25: Allmänna bidrag till kommuner 91 441 002 92 304 002 92 304 002 102 104 002
UO 26: Statsskuldsräntor m.m. 20 526 200 29 326 200 29 326 200  
UO 27: Avgiften till Europeiska unionen 40 126 178 40 126 178 43 854 656  

¹Regeringens förslag i april 2015: 12 936 347.

Förslag och beslut om statens budget år 2015

Regeringens förslag (oktober 2014):
Den 23 oktober 2014 överlämnade regeringen sitt budgetförslag för 2015 till riksdagen: Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1)

Riksdagens beslut (december 2014):
Den 19 december 2014 sammanställde riksdagen statens budget för 2015. Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU10 (Riksdagens webbplats)

Regleringsbrev för 2015:
Efter riksdagens beslut utfärdade regeringen regleringsbrev för alla anslag/myndigheter. Regleringsbrev för 2015 (Ekonomistyrningsverkets webbplats)

Regeringens ändringsförslag (april 2015):
Den 15 april lämnade regeringen sitt förslag till ändringar i statens budget för 2015 i propositionen Vårändringsbudget för 2015. Vårändringsbudget för 2015

Riksdagens beslut (juni 2015):
I Vårändringsbudgeten för 2015 föreslog regeringen ändrat utgiftstak för åren 2015-2017 och ändringar av statens inkomster och utgifter. Riksdagen röstade igenom regeringens förslag med ett undantag: Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid, ökades med 200 miljoner kronor. Summan av anslagsförändringarna i ändringsbudgeten blev då cirka 19,0 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med regeringens förslag som var på cirka 18,8 miljarder. Läs om beslutet på riksdagens webbplats

Kompletterande regleringsbrev för 2015:
Regeringen utfärdar kompletterande regleringsbrev för de anslag/myndigheter som är berörda av ändringar enligt riksdagsbeslutet. Kompletterande regleringsbrev för 2015 (Ekonomistyrningsverkets webbplats)

Regeringens ändringsförslag (september 2015):
Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt förslag till ändringar i statens budget för 2015 i propositionen Höständringsbudget för 2015. Höständringsbudget för 2015

Riksdagens beslut (november 2015)
Den 11 november 2015 antog riksdagen regeringens ändringsförslag som presenterades i propositionen Höständringsbudget för 2015. Läs om beslutet på riksdagens webbplats.

Regeringens extra ändringsförslag (november 2015):
Den 12 november 2015 lämnade regeringen ett extra ändringsförslag för statens budget 2015. Extra ändringsbudget för 2015 

Riksdagens beslut (december 2015)
Den 10 december 2015 antog riksdagen regeringens ändringsförslag som presenterades i propositionen Extra ändringsbudget för 2015. Läs om beslutet på riksdagens webbplats