Långtidsutredningen 2015

Arbetet med Långtidsutredningen 2015 inleddes under hösten 2013. Utredningen ska ge en bred översikt över den svenska ekonomins utmaningar och möjligheter på lång sikt och föreslå åtgärder för ökad produktivitet och högre tillväxt.

Som vanligt kommer långtidsutredningen presentera ett antal underlagsrapporter som innehåller fördjupade analyser inom relevanta områden. De nio underlagsrapporterna presenteras nedan. Långtidsutredningen kommer även redovisa modellbaserade utvecklingsscenarier för den svenska ekonomin.

De första underlagsrapporterna presenteras sommaren och hösten 2014 och de sista väntas vara klara hösten 2014. Därefter presenterar långtidsutredningen sina övergripande slutsatser och förslag i ett huvudbetänkande under hösten 2015.


Underlagsrapporter - bilagor till långtidsutredningen

Som underlag för analysen och ställningstagandena i huvudbetänkandet kommer långtidsutredningen presentera nio fristående underlagsrapporter som bilagor till utredningen. Rapporterna skrivs företrädesvis av externa forskare men också av tjänstemän vid Regeringskansliet och andra statliga myndigheter.

Energimarknader

Klar: juni 2014 Rapporten beskriver och analyserar hur de svenska energimarknaderna fungerar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Analysen inriktas i första hand på marknaderna för el, fjärrvärme, utsläppsrätter och s.k. gröna certifikat. Marknaderna för oljeprodukter, gas, biobränslen och kol behandlas översiktligt med fokus på betydelsen för el- och fjärrvärmemarknaderna.

Rapport: De svenska energimarknaderna - en samhällsekonomisk analys, SOU 2014:37

Bostadsmarknad och tillväxt

Klar: maj 2015 Rapporten diskuterar de teoretiska och empiriska sambanden mellan bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. Analysen fokuserar i första hand på de problem och åtgärder som har störst betydelse för den långsiktiga utvecklingen.

Rapport: Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen, SOU 2015:48

Offentlig sektor och produktivitet

Klar: juni 2015 Rapporten diskuterar betydelsen av olika offentliga åtaganden och finansieringsformer för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen och tillväxten. Analysen baseras på teoretisk och empirisk forskning om den relativa betydelsen av centrala samhällsfunktioner. Fokus ligger i första hand på de offentliga utgifterna och trygghetssystemen men även inkomstsidan behandlas.

Rapport: The Welfare State and Economic Performance, SOU 2015:53

Utbildningssystemen

Klar: oktober 2015 Rapporten diskuterar hur väl utbildningsväsendets olika stadier - från förskola till högskola - fyller sina funktioner att förbereda för nästa stadium eller för arbetslivet. Perspektivet är framåtblickande och beaktar den förväntade utvecklingen av demografi och arbetsmarknad.

Rapport: Utbildning för framtidens arbetsmarknad, SOU 2015:90

Migration och offentlig ekonomi

Klar: december 2015 Rapporten analyserar migrationens långsiktiga betydelse för de offentliga finanserna. En dynamisk analysmodell används för att beräkna det framtida offentlig-finansiella nettot för migrationen under olika förutsättningar.

Rapport: Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser, SOU 2015:95

Långsiktiga ekonomiska scenarier

Klar: december 2015. Rapporten beskriver och analyserar olika utvecklingsscenarier för den svenska ekonomin. De modellbaserade analyser som presenteras avser bl.a. utvecklingen av de offentliga finanserna, produktivitet, sparande, investeringar, hushållens konsumtion och förändringar inom olika näringslivsbranscher.

Rapport: Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060

Regional demografisk utveckling

Klar: december 2015. Rapporten analyserar effekterna av den regionala demografiska utvecklingen med avseende på bl.a. arbetskraftsförsörjning, välfärd, skatteutjämning och offentliga finanser. En central utgångspunkt för analysen är frågan om hur en regionalt oönskad utveckling kan vändas eller mildras.

Rapport: Demografins regionala utmaningar, SOU 2015:101

Forskning, innovationer och tillväxt

Klar: December 2015. Rapporten diskuterar betydelsen av ett gynnsamt forsknings- och innovationsklimat för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Analysen fokuserar på de faktorer som bedöms centrala för att Sverige ska kunna behålla sin position som ett ledande forsknings- och innovationsland där utvecklingsinsatser effektivt kan omsättas i en god produktivitetstillväxt.

Rapport: Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt, SOU 2015:107

Inkomstfördelning

Klar preliminärt: höst 2015 Rapporten beskriver och analyserar hur inkomstfördelningen i Sverige har utvecklats under de senaste decennierna. Analysen fokuseras på de viktigaste förklaringsfaktorerna bakom utvecklingen och deras ekonomiska betydelse på lång sikt.

Slutrapport - huvudbetänkande från långtidsutredningen

Klar: december 2015 Långtidsutredningen 2015 diskuterar de långsiktiga förutsättningarna för produktivitetsutveckling och tillväxt utifrån scenarier över hur den svenska ekonomin kan utvecklas för några decennier framöver.

Långtidsutredningen 2015, huvudbetänkande, SOU 2015:104

Kontaktuppgifter för Långtidsutredningen 2015

De tjänstemän som arbetar med Långtidsutredningen 2015 hör till budgetavdelningens strukturenhet vid Finansdepartementet.

Adress:
Långtidsutredningen 2015
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Telefon:
08-405 41 13