Statens budget 2016 i siffror: utgiftsområde 16, utbildning och universitetsforskning

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för utgiftsområde 16, utbildning och universitetsforskning.

Ram för utgiftsområdet och anslagsnivåer för år 2016,
belopp i tusental kronor
  Riksdagens beslut december 2015.

Riksdagens beslut juni 2016.

Regeringens förslag, september 2016.

Utbildning och universitetsforskning 69 452 400 68 545 195 68 545 195
Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning 19 621 852    
Statens skolverk 626 443    
Statens skolinspektion 404 182    
Specialpedagogiska skolmyndigheten 701 835    
Sameskolstyrelsen 36 038 42 038  
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 3 484 525 3 466 525  
Särskilda insatser inom skolområdet 445 137    
Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 4 612 000    
Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 177 355    
Bidrag till svensk undervisning i utlandet 93 900    
Fortbildning av lärare och förskolepersonal 382 226 422 226  
Bidrag till vissa studier 19 525    
Myndigheten för yrkeshögskolan 105 629 106 629  
Statligt stöd till vuxenutbildning 1 414 050    
Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning  2 066 960 2 032 460  
Särskilt utbildningsstöd 153 606    
Fler anställda i lågstadiet 1 974 000 1 316 000  
Skolforskningsinstitutet 40 441    
Bidrag till lärarlöner 2 884 000    
Universitet och högskolor 41 897 689    
Universitetskanslersämbetet 135 885    
Universitets- och högskolerådet  130 283 140 283  
Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 647 319    
Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 035 864    
Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 922 512    
Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 088 022    
Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 981 236   1 995 431
Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 481 746    
Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 632 659    
Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 556 592    
Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 301 247    
Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 066 217    
Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 435 423    
Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 825 464    
Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 673 580    
Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 483 297    
Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 048 011    
Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 477 070    
Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 634 937    
Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 363 673    
Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 614 236    
Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 223 706    
Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 012 220    
Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 318 453    
Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 748 128    
Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 250 193    
Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 518 614    
Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 231 067    
Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 242 276    
Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 91 134    
Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 866 470    
Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 137 103    
Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 569 778    
Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 690    
Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 194 650    
Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 48 744    
Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 94 838   95 133
Gymnastik- och idrottshögskolan:Forskning och forskarutbildning 31 509    
Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 459 299    
Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 66 401    
Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 402 150    
Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 61 333    
Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 425 125    
Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 963    
Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 369 418    
Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 62 494    
Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 362 953    
Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 52 657    
Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 298 093    
Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 46 706    
Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 333 298    
Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 47 538    
Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 155 388    
Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 9 371    
Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 679    
Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 6 010    
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 125 345    
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på   forskarnivå 9 465    
Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 386 119    
Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 56 920    
Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 136    
Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 421    
Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 3 023 559    
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 576 386 606 386 591 896
Särskilda medel till universitet och högskolor 694 834 391 229  
Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 461 782    
Forskning 7 786 130    
Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 5 766 449 5 720 149  
Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 280 061 346 261  
Vetenskapsrådet: Förvaltning 141 109    
Rymdforskning och rymdverksamhet 372 100    
Rymdstyrelsen: Förvaltning 28 162    
Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 551 309    
Institutet för rymdfysik 53 695    
Kungl. biblioteket 350 540    
Polarforskningssekretariatet 38 926    
Sunet 43 646    
Centrala etikprövningsnämnden 7 227    
Regionala etikprövningsnämnder 40 686    
Särskilda utgifter för forskningsändamål 112 220    
Vissa gemensamma ändamål 146 729    
Internationella program 81 589    
Avgift till Unesco och ICCROM 30 886    
Kostnader för Svenska Unescorådet 10 093    
Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 24 161    

Fakta om budgetprocessen

Statens budget består av ett hundratal så kallade anslag som beskriver hur mycket pengar som får användas till en viss verksamhet. Anslagen är indelade i 27 olika utgiftsområden.

Regeringen lämnar sina budgetförslag till riksdagen på våren och hösten. Riksdagen behandlar regeringens förslag och fattar sedan beslut om statens budget.

När riksdagen beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev som bland annat anger hur mycket pengar från statens budget myndigheterna får använda under året samt eventuella prioriteringar av verksamhetens inriktning.

Förslag och beslut

Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016 till riksdagen.

Den 25 november 2015 sa riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016.

Den 17 december 2015 sammanställde riksdagen samtliga beslut om budgeten.

Den 22 mars lämnade regeringen propositionen Extra ändringsbudget för 2016 till riksdagen.

Den 13 april 2016 lämnade regeringen ändringsförslag i budgeten för 2016.

Den 27 april fattade riksdagen beslut om Extra ändringsbudget för 2016.

Den 21 juni fattade riksdagen beslut om ändringsförslag i budgeten för 2016.

Den 20 september 2016 lämnade regeringen ändringsförslag i budgeten för 2016.