Utbildningsdepartementets regeringsärenden och remitterade promemorior under mandatperioden

Tabellen visar vad departementet producerat från 4 oktober 2014 till 15 juni 2017.

4 oktober 2014-15 juni 2017 Totalt alla statsråd

Direktiv

51 (varav 28 tilläggsdirektiv)
Ds och promemorior 23 (varav 5 berör två eller tre av statsråden på departe­mentet)
Lagrådsremisser 20 (varav 10 berör
två eller tre av statsråden på departementet)
Propositioner 29 (varav 10 berör två eller tre av stats­råden
på departementet)
Utfärdande av lag 33
Förordningar 235
Regeringens skrivelser 5 (varav 2 berör
två eller tre av statsråden på departementet)
Förvaltningsärenden 977