Utbildningsdepartementets regeringsärenden och remitterade promemorior under mandatperioden

Tabellen visar vad departementet producerat från 4 oktober 2014 till 6 december 2016.

4 oktober 2014-6 december 2016 Totalt alla statsråd

Direktiv

39 (varav 22 tilläggsdirektiv)
Ds och promemorior 19 (varav 5 berör två eller tre av statsråden på departe­mentet)
Lagrådsremisser 16 (varav 10 berör
två eller tre av statsråden på departementet)
Propositioner 23 (varav 10 berör två eller tre av stats­råden
på departementet)
Utfärdande av lag 24
Förordningar 190
Regeringens skrivelser 4 (varav 2 berör
två eller tre av statsråden på departementet)
Förvaltningsärenden 758