Skatteförslag inför budgetpropositionen för 2018

På Finansdepartementet arbetas underlag fram till de skatteförslag som är aktuella i årets höstbudget. På denna sida samlar vi kontinuerligt länkar till de förslag som remitteras. Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Ändrad beräkning av bilförmån

I lagrådsremissen föreslås vissa justeringar i bestämmelserna om beräkning av bilförmånsvärdet med anledning av att det föreslås införas ett nytt s.k. bonus–malus-system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt.

Lagrådsremiss: Ändrad beräkning av bilförmån

Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

I lagrådsremissen föreslås att bonus– malus-systemet ska omfatta personbilar klass I, personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Lagrådsremiss: Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

Sänkt skatt för pensionärer

I promemorian föreslås att skatten för pensionärer sänks genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan 123 400 och 360 000 kronor per år.

Promemoria: Sänkt skatt för pensionärer

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

I lagrådsremissen föreslås ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för delägare som äger kvalificerade andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna.

Lagrådsremiss: Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

I denna lagrådsremiss föreslås att nivån för transporttillägg höjs från 20 procent till 40 procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor där aktuella bestämmelser inte har iakttagits.

Lagrådsremiss: Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2018

Lagrådsremissen innehåller bland annat följande förslag:

  • Sänkt energiskatt på el för mindre datacenter
  • Sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till datorhallar samt på hjälpförbrukning av el vid leverans till bl.a. datorhallar
  • Indexering av miljöskatter
  • Ändrad beskattning av viss värmeproduktion
  • Övriga förändringar av energiskatten på el

Lagrådsremiss: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2018

Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

I lagrådsremissen föreslås att tillämpningsområdet för reglerna om sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer en första person (växa-stöd) utvidgas till att också omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Lagrådsremiss: Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

I promemoria finns förslag till en ny lag om minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle.

Promemoria: Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

I promemorian föreslås att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent.

Promemoria: Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

I promemorian föreslås att vid bestämmandet av den nedre och den övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2018 ska uppräkningen endast göras med förändringen i konsumentprisindex. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed uppgå till 445 400 kronor och den övre skiktgränsen beräknas uppgå till 647 900 kronor för beskattningsåret 2018.

Promemoria: Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

I lagrådsremissen föreslås att skatten sänks för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Detta sker genom att det införs en ny skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning. En person med högsta möjliga sjukersättning, och genomsnittlig kommunalskattesats, beräknas genom förslaget få en skattesänkning med ca 2 483 kronor per år.

Lagrådsremiss: Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

I lagrådsremissen föreslås att skattesatsen på mervärdesskatteområdet sänks från 25 procent till 6 procent på förevisning av naturområden. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagrådsremiss: Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

I lagrådsremissen föreslås att lättnader i beskattningen av personaloptioner ska införas. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen.

Lagrådsremiss: Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Vissa inkomstbeskattningsfrågor

I lagrådsremissen föreslås att bestämmelserna om avyttringstidpunkt ändras och att vad som sägs om värdepapper som har getts ut av ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening även ska gälla för värdepapper som har getts ut av motsvarande utländska företag.

Lagrådsremiss: Vissa inkomstbeskattningsfrågor

Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

I lagrådsremissen föreslås bland annat att redovisningsskyldigheten för punktskatter som huvudregel ska inträda samtidigt med skattskyldigheten. För redovisning av energiskatt på elektrisk kraft i vissa fall föreslås en specialreglering som innebär att redovisningsskyldigheten inträder senare.

Lagrådsremiss: Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet