Frågor och svar – ensamkommande som fyller 18 år

Varför föreslår regeringen och Vänsterpartiet ett tillfälligt kommunbidrag?
Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. Detta har medfört att många av de som kommit har fått vänta länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige och hunnit rota sig i den kommun där de bott under väntetiden. Från och med den 1 juli 2017 får kommunerna ersättning för ensamkommande unga mellan 18¬ - 21 år som vårdas enligt LVU eller som har ett motsvarande vårdbehov, t.ex. pga. kriminalitet eller missbruk och vårdas enligt socialtjänstlagen. Det förutsätter att vården påbörjades innan barnet fyllde 18 år. Tidigare har kommunen kunnat få ersättning för unga som vårdas enligt socialtjänstlagen även om vårdbehovet inte motsvarar det som krävs för LVU. Regeringen och Vänsterpartiet väljer därför att göra ett tillfälligt tillskott av medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 år t.ex. för att avsluta pågående studier.

Vad innebär förslaget om ett tillfälligt kommunbidrag?
Regeringen och Vänsterpartiet föreslår att 195 miljoner kronor avsätts för ändamålet i höständringsbudgeten.
Dessa medel fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i respektive kommun per den 30 juni 2017. Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande barn och unga som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan 18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen .

Kan även asylsökande ungdomar som fått avslag av Migrationsverket bo kvar i kommunen?
Asylsökande vuxna är i normalfallet ett statligt ansvar och staten är skyldig att erbjuda boende i ett anläggningsboende. Det är upp till varje kommun att avgöra hur de använder sina medel för gruppen ensamkommande asylsökande som är 18 år eller äldre. I den fördelningsnyckel som används för fördelningen mellan kommunerna av det tillfälliga kommunbidraget ingår alla asylsökande i målgruppen som väntar på att få slutligt besked, dvs. även de som fått avslag av Migrationsverket och överklagat beslutet.

Kan även asylsökande ungdomar som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket bo kvar i kommunen?
Det är upp till kommunen att avgöra. Asylsökande vuxna är i normalfallet ett statligt ansvar och staten är skyldig att erbjuda boende i ett anläggningsboende. Det är upp till varje kommun att avgöra vilket boende och omvårdnad som ska erbjudas ensamkommande asylsökande som är 18 år eller äldre.

Behöver kommuner som är intresserade ansöka om bidraget?
Nej, utbetalningen sker med automatik, utan ansökningsförfarande, baserat på hur många personer i målgruppen som är boende i kommunen den 30 juni 2017.

Får kommunen pengar oavsett om den unge bor kvar efter den 1 juli eller inte?
Regeringen och Vänsterpartiet har valt ett enkelt system för att fördela pengarna, så att de säkert ska kunna komma kommunerna till del under 2017. Fördelningen av medel baserar sig på hur många ensamkommande unga i målgruppen som är boende i kommunen den 30 juni 2017. Det är alltså bara kommuner som har ungdomar boende i kommunen som kan få medel. Däremot görs ingen efterhandskontroll av hur många ungdomar som faktiskt bor kvar i kommunen efter den 1 juli. Det skulle kräva en administrativ hantering vid Migrationsverket som skulle medföra att medlen inte kan betalas ut till kommunerna under 2017.

Vad kan kommunerna använda bidraget till?
Regeringen och Vänsterpartiet presenterar det tillfälliga kommunbidraget för att stödja de vistelsekommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar. Bidraget går därför bara till kommuner som har ungdomar boende i kommunen den 30 juni 2017. Exakt hur medlen ska användas är dock upp till kommunerna att avgöra, eftersom behov och förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika kommuner.

Hur påverkar förslaget det nya kommunersättningssystemet för ensamkommande barn och unga som börjar gälla den 1 juli 2017?
Det systemet påverkas inte alls. Det tillfälliga kommunbidraget föreslås mot bakgrund av det faktum att det stora antalet asylsökande som kom under hösten 2015 har inneburit att många ensamkommande unga har fått vänta länge på besked om de får stanna i Sverige.

Men är det inte så att barn som bor kvar i kommunerna och får uppehållstillstånd efter 18-årsdagen inte berättigar kommunerna någon ersättning?
Nej. De som kom hit som ensamkommande barn och får uppehållstillstånd efter 18-årsdagen berättigar kommunerna till ersättning enligt det system som införs från 1:a juli i år. Detta påverkas inte av det tillfälliga kommunbidraget.

Vad gör ni om det här inte visar sig räcka?
Vi kommer självklart i vanlig ordning att följa frågan och vara beredda att agera beroende på hur läget utvecklas.

Vilket ansvar har Migrationsverket för denna grupp asylsökande unga 18-20 år som kommunen ordnar boende för?
Migrationsverkets ansvar är att pröva ansökan om asyl samt även fatta beslut om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Samtliga asylsökande ska också vara registrerade hos Migrationsverket även om de inte bor i Migrationsverkets boenden. För att Migrationsverket ska kunna kalla den unge till besök inom ramen för asylprocessen och för övrig myndighetsutövning är det viktigt att den unge lämnar en adress till Migrationsverket i samband med att han eller hon byter adress, oavsett om det är kommunen eller den unge som ordnar boendet. Frågan om boende tas också upp i Migrationsverkets s.k. 18-årssamtal som i normalfallet sker före det ensamkommande barnet fyller 18 år.

Vilken kommunikation ger Migrationsverket i samband med att den ensamkommande unga fyller 18 år och hur påverkas den kommunikationen av detta förslag?
Migrationsverket kallar ensamkommande barn ett par månader innan 18-årsdagen till ett s.k. 18-årssamtal tillsammans med den gode mannen. Där informeras de bl.a. om att boendet inte längre är socialtjänstens ansvar och att Migrationsverket kan erbjuda hjälp med bostad i ett av Migrationsverkets boenden. Vuxna asylsökande har alltid rätt att bo i s.k. eget boende (EBO) under asylprocessen och under samtalet ges möjlighet att lämna information om eget boende efter 18-årsdagen samt att lämna in eventuell ny boendeadress till Migrationsverket som då registreras in efter 18-årsdagen.

När kommer kommunerna att få bidraget?
Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017, efter att riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbudget.

Det tillfälliga kommunbidraget fördelat per kommun