Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Uppdraget för den nya myndigheten blir att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska även utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken, arbeta med företagshälsovårdsfrågor samt stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket har idag en begränsad uppgift som nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. Men sedan den förra regeringen lade ner Arbetslivsinstitutet för tio år sedan saknas det en särskild myndighet med nationellt ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Det finns inte heller någon aktör som utvärderar den förda arbetsmiljöpolitiken. Arbetsmarknadens parter – både fackförbund och arbetsgivarorganisationer – har länge påpekat behovet av en sådan organisation och har förordat att en ny myndighet skapas för ändamålet.

Att inrätta en ny myndighet säkerställer verksamhetens roll och förmåga att långsiktigt genomföra ett komplext uppdrag, framförallt med tanke på utvärderingsuppdraget. Betänkandet som ligger till grund för regeringens beslut har remissbehandlats både skriftligt och via en hearing. En stor majoritet av remissinstanserna som tagit ställning till organisering av verksamheten stödjer utredningens förslag om att inrätta en ny myndighet.

Inrättandet av den nya myndigheten är ett viktigt steg i arbetet för ett mer hållbart arbetsliv. En bättre kunskap om arbetsmiljöpolitikens effekter kommer också att leda till en ökad träffsäkerhet i politiken och en mer effektiv arbetsmiljöpolitik.

Den nya myndighetens verksamhet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska vara regeringens kunskapscentrum för arbetsmiljö. Myndigheten ska:

  • bevaka nationell och internationell forskning och debatt om arbetsmiljö,
  • sammanställa och kommunicera kunskap om arbetsmiljö i syfte att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna,
  • utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken samt bidra till utveckling av indikatorer och datamaterial på arbetsmiljöområdet,
  • stärka och biträda regeringen i det internationella arbetet,
  • arbeta med frågor rörande företagshälsovården, bland annat frågor rörande utbildning av företagsläkare och riktlinjer för företagshälsovården.

Den nya myndigheten ska vara inriktad mot kunskapsspridning och utvärdering och inte utföra eller finansiera forskning. Arbetsmiljöforskningen bedrivs vid ett stort antal olika universitet och högskolor. Även om myndigheten inte ska bedriva eller finansiera forskning kan en myndighet för kunskap och utvärdering ha betydelse för utvecklingen inom berörda forskningsområden. Sammanställningar och analyser av befintliga forskningsresultat bidrar till att synliggöra framtida problem och möjligheter inom arbetsmiljöområdet, vilket i sin tur kan ge forskare idéer till ny forskning. Forskningen har även många gånger svårt att nå ut med sina resultat utanför forskningsmiljöer och omsätta resultaten till praktisk nytta på arbetsplatserna. Den nya myndigheten kommer att bidra till att öka utbytet mellan forskning och praktik.

Det finns även ett behov av att utvärdera den förda arbetsmiljöpolitiken. Insatser inom arbetsmiljöområdet ska utgå från kunskap om olika former av arbetsmiljöproblematik, men även baseras på kunskap om vilka åtgärder som kan ha en positiv effekt på arbetsmiljö.

Finansiering

Den nya myndigheten kommer att byggas upp successivt. När verksamheten är fullt utbyggd (år 2020) beräknas myndighetens budget omfatta 35 miljoner kronor per år. Finansieringen av myndigheten sker både genom omfördelning av resurser och genom ny finansiering. Omfördelning från Arbetsmiljöverket beror på att vissa uppgifter flyttas över till den nya myndigheten.

Bild: Regeringskansliet

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Myndighetens placering i Gävle

Att stärka den statliga närvaron och att sprida statliga myndigheter i hela landet är en viktig prioritering för regeringen. Det är också ett sätt för regeringen att bidra till statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de största städerna. Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer därför att placeras i Gävle.

Vid valet av placeringsort har regeringen sett det som en tillgång för den nya myndigheten att ha närhet till Högskolan i Gävle och den arbetslivsforskning som bedrivs där. Gävle kommun har ett stort upptagningsområde för kompetensförsörjning. Sammantaget bedöms den nya myndigheten ha goda möjligheter att attrahera rätt kompetens.

Regeringens bedömning är att den nya myndigheten kommer skapa omkring  20 nya arbetstillfällen i Gävle.

En särskild utredare utses för att inrätta myndigheten

Den nya myndigheten ska vara igång den 1 juni 2018. Ewa Ställdal utses som särskild utredare för inrättande av myndigheten. Hon var närmast generaldirektör för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 2014-2016.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin har utformats kring tre prioriterade områden: Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, Ett hållbart arbetsliv samt Psykosocial arbetsmiljö.