Nordiska ministerrådet

Sverige har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018. Arbetet drivs i enlighet med det ordförandeskapsprogram som redan har presenterats och understryker vision om ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden.

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger synliga positiva effekter i Norden. I praktiken är statsministerns övergripande ansvar delegerat till de nordiska samarbetsministrarna – för Sveriges del utrikesminister Margot Wallström – och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget och den 1 januari 2018 tar Sverige över ordförandeskapsklubban.

Nordiska ministerrådet består av tio fackministerråd, och samarbetet samordnas av ett elfte ministerråd som består av ministrarna för nordiskt samarbete i medlemsländerna.

"Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden"

Så lyder titeln till det svenska ordförandeskapsprogrammet. Programmet vilar på tre tematiska ben "Ett inkluderande Norden", "Ett innovativt och hållbart Norden" samt "Ett tryggt och öppet Norden" där digitalisering löper som en röd tråd genom programmet. Programmet är till stor del en sammanfattning av pågående samarbete sett ur ett svenskt perspektiv men med några nya accenter.

Det första temat "Ett inkluderande Norden" fokuserar på vår nordiska samhällsmodell med tillit, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet som utmärkande drag. Utgångspunkten är en rad utmaningar som de nordiska länderna delar och som riskerar att öka klyftorna inom och mellan våra länder. Under ordförandeskapet vill Sverige även uppmuntra till en dialog om vilka nordiska institutioner och projekt som våra baltiska grannländer kan vara intresserade att bli delaktiga i.

Det andra temat "Ett innovativt och hållbart Norden" fokuserar på nordisk innovation som drivkraft för hållbar samhällsomställning. Engagemanget för miljöfrågor är – och har historiskt sett varit – starkt i Norden, men omfattande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030, i Norden såväl som globalt.

Det avslutande temat handlar om "Ett tryggt och öppet Norden" där fokus ligger på samarbete kring de breda säkerhetsfrågorna med trygghet och öppenhet som ledord. Mot bakgrund av att flera nordiska länder tar fram, eller har färdigställt, nationella säkerhetsstrategier vill det svenska ordförandeskapet stärka koordinering och erfarenhetsutbyte kring dessa strategier.

Ordförandeskapsprojekt

Fyra ordförandeskapsprojekt har initierats för att profilera ordförandeskapet och konkretisera innehållet i programmet. Det första projektet handlar om utvecklade lösningar för vård på distans och e-recept över landgränser. Ett delmål för projektet är att inom en treårsperiod ha tekniska förutsättningar på plats för utbyte av e-recept i Norden.

Det andra projektet rör erfarenhetsutbyte kring ungas sociala inkludering och demokratiska deltagande i utsatta områden och har som målsättning att lyfta goda exempel på hur länderna arbetar med dessa frågor till en nordisk nivå.

Det tredje projektet riktar in sig på klimatsmart mobilitet i städer. Syftet med projektet är att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja omställningen till fossilfria och hållbara transporter i nordiska städer och stadsregioner.

Det fjärde och sista projektet syftar till att främja nordiska hållbarhetslösningar inom träbyggande och design, områden där de nordiska länderna ligger i framkant men där det fortfarande finns hinder för vidare utveckling. Det kan dels vara gränshinder som påverkar den nordiska inre marknaden, men även svårigheter relaterade till kunskapsbrist, export och internationellt genomslag.

Gränshinderrådet

Gränshinderarbetet har varit en viktig del av den nordiska agendan de senaste åren. Mot denna bakgrund upprättades 2014 ett Gränshinderråd med uppdrag att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet består av åtta nationella medlemmar, en representant för Nordiska rådet samt generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet. Under 2018 innehar Sverige ordförandeskapet i Gränshinderrådet.