Genomlysning av Rättsmedicinalverket

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Rättsmedicinalverket.

Rättsmedicinalverket har en betydelsefull roll i den brottsbekämpande verksamheten. Myndighetens specialister utför sakkunniga och kvalitetssäkrade analyser och bedömningar som hjälper polis, åklagare och domstolar att förstå omständigheter i olika rättsfall.  Det är helt avgörande att verksamheten bedrivs rättssäkert, effektivt och med hög kvalitet.

Regeringen har i dag gett Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Rättsmedicinalverkets verksamhet. Analysen ska bland annat utgöra ett stöd i regeringens styrning av myndigheten. Den ska även fungera som ett underlag vid eventuella överväganden för att säkerställa effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. I Statskontorets uppdrag ingår särskilt att titta på myndighetens styrning av verksamhetsområdena rättsmedicin och rättspsykiatri samt myndighetens forskning.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 7 mars 2016.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00