Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Förutsättningarna för nationell tolktjänst för döva och hörselskadade ska utredas

Regeringen har beslutat att låta Västra Götalands läns landsting utreda möjligheterna att till vissa delar skapa en nationell tolktjänst för döva och hörselskadade personer.

Landstingen svarar i dag för cirka 60-70 procent av den tolktjänst som utförs i Sverige. Tolktjänstutredningen har pekat på ett antal problem, så som bristande samordning och tidskrävande administration. Genom att möjliggöra för tolkanvändaren att oavsett behov kunna vända sig till en och samma instans – en ingång – för bokning av tolk, kan samordningen förbättras.

I utredningen ingår att övergripande utreda de juridiska, ekonomiska, organisatoriska och praktiska förutsättningarna för att landstingen ska kunna samordna beställning och administration av tolktjänst.

- Med ökade möjligheter till samverkan kan vi bättre nyttja hela landets samlade tolkkompetens. På så sätt får vi en mer resurseffektiv, flexibel och ändamålsenlig tolktjänst. Att landstingen själva undersöker möjligheterna till att samordna vissa delar av tolktjänsten nationellt är ett viktigt första steg som vi bör stötta, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Arbetet ska ske i samråd med relevanta aktörer, såsom leverantörer av tekniska lösningar och berörda myndigheter, och särskilt ta sin utgångspunkt i brukarnas perspektiv och behov.

En redovisning av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet senast den 15 februari 2017.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00