Den svenska livsmedelsexporten ska öka

För att stärka de svenska livsmedelsföretagens exportförmåga anställer nu Regeringskansliet en exportsamordnare. Samordnarens uppgift är att arbeta mot företag, regioner och livsmedelsaktörer i Sverige och hjälpa dem att nå ut till nya marknader.

I den nationella livsmedelsstrategin, som riksdagen klubbade 20 juni 2017, och som pekar ut riktningen för den svenska livsmedelspolitiken fram till 2030, är livsmedelsexporten en uttalad insats. Sverige ska öka sin livsmedelsexport och regeringen stärker därför arbetet med livsmedelsföretagens exportförmåga och internationalisering genom en rad satsningar, bland annat genom att tillsätta Johan Krallis Anell som exportsamordnare.

- Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning - det är värden som allt mer efterfrågas globalt. Genom att exportera mera kan Sverige flytta fram positionerna, det är viktigt för jobben och en hållbar tillväxt. De svenska företagens exportförmåga måste stärkas och därför tillsätter regeringen Johan Krallis Anell som exportsamordnare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Exportåtgärderna i kombination med våra satsningar på forskning och innovation kommer att bidra till att stärka livsmedelsindustrins internationella konkurrenskraft, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Johan Krallis Anell kommer närmast från Livsmedelsföretagen där han var CSR-, hållbarhets- och delbranschansvarig. Han har tidigare även arbetat inom Regeringskansliet på Landsbygdsdepartementet.

Andra exportsatsningar som regeringen har gjort inom ramen för livsmedelsstrategin är inrättandet av ett samverkansråd som ska öka livsmedelssektorns tillträde till marknader utanför EU samt ett utökat exportprogram med särskilt fokus på små och medelstora företag. 2015 tillsatte regeringen också ett lantbruksråd i Kina och i sommar bildas ett "Team Sweden Livsmedel".

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng

Mer om livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan, från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken livsmedelspolitiken ska utformas fram till 2030 och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Livsmedelsstrategin överlämnades till Riksdagen den 30 januari. Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta livsmedelsstrategin efter sedvanlig riksdagsbehandling.

Regeringens åtgärder för att nå målen i livsmedelsstrategin samlas i en handlingsplan som uppdateras löpande.