Satsning på ekologiska livsmedel

Regeringen har fattat beslut om att ge Jordbruksverket i uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin att inrätta en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan och etappmål. Syftet är att stödja utvecklingen mot mer ekologisk produktion och för det avsätter regeringen 12 miljoner kronor 2017-2019.

- Vi ser en stark efterfrågan på ekologisk mat, samtidigt har den ekologiska produktionen inte ökat i takt med efterfrågan. Det vill regeringen ändra på. Om svenska bönder kan möta den ökade efterfrågan bidrar det till jobb och hållbar tillväxt i hela vårt land. Den växande marknaden för ekologiska livsmedel skapar möjligheter på marknaden för små och stora svenska jordbruks- och livsmedelsföretag, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I livsmedelsstrategin gör regeringen bland annat bedömningen att produktionen, offentliga konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel bör öka. Därför får nu Jordbruksverket i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan och etappmål som ska stödja utvecklingen mot mer ekologiskt.

Jordbruksverket ska även utarbeta en åtgärdsplan och etappmål som syftar till att nå de inriktningsmål som regeringen satt upp för ekologisk produktion och konsumtion. Målen innebär att 30% av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Innehåller följande åtgärd:

Jordbruksverket får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter, företrädare för företag och organisationer inom hela livsmedelskedjan samt konsument- och miljöorganisationer inrätta en samordningsfunktion för produktion, offentlig konsumtion och export av ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan och etappmål.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng

Mer om livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan, från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken livsmedelspolitiken ska utformas fram till 2030 och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Livsmedelsstrategin överlämnades till Riksdagen den 30 januari. Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta livsmedelsstrategin efter sedvanlig riksdagsbehandling.

Regeringens åtgärder för att nå målen i livsmedelsstrategin samlas i en handlingsplan som uppdateras löpande.