Nya steg för en effektivare plan- och bygglag ID-nummer: Ds 2014:31

Ladda ner:

I denna promemoria redovisas huvudsakligen följande:

- Vilka författningsändringar som krävs om bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, skulle ändras i fråga om kravet att kommunen i vissa fall alltid ska upprätta en detaljplan. Författningsändringar krävs i sådant fall i miljöbalken, väglagen (1971:948), ordningslagen (1993:1617), lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt i PBL.

- Behovet av följdändringar i fastighetsbildningslagen(1970:988) respektive lagen (2014:227) om färdigställandeskydd med anledning av de nya bestämmelser om s.k. komplementbostadshus som infördes i PBL den 2 juli 2014.

- Behovet av ytterligare ändringar i miljöbalken för att säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid bostadsbyggnader.

- Flera nya steg för en effektivare plan- och bygglag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Promemoria: Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.

    I denna promemoria föreslås att det i plan- och bygglagen införs bestämmelser om att ett beslut om lov eller förhandsbesked i fråga om en åtgärd som antingen innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser, får överklagas endast av den som skriftligen har framfört synpunkter på ansökan som inte har blivit tillgodosedda. I underrättelsen där sakägare lämnas tillfälle att yttra sig över ansökan ska det upplysas om begränsningen av rätten att överklaga. Möjligheten för byggnadsnämnden att då ett stort antal personer ska under-rättas i stället för att göra utskick anslå underrättelsen på kommunens anslagstavla och föra in den i en ortstidning eller sprida ett informations-blad till boende tas bort.

  • Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

    I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra plan och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Ändringarna innebär bl.a. att förfarandet att upphäva s.k. tomtindelningar förenklas, att bestämmelserna om detaljplanernas genomförandetid förtydligas och att reglerna om hur markanvisningar och exploateringsavtal ska redovisas under detaljplaneprocessen samordnas. Kretsen av personer som får överklaga ett beslut om startbesked utökas och regeringen bemyndigas att reglera kommunens handläggningstid för ett anmälningsärende. Därutöver föreslås ändringar i bestämmelserna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska expedieras och om vilka krav som gäller för sådana takkupor som har undantagits från krav på bygglov.

Förordningsmotiv

Skrivelse