Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna ID-nummer: Dir. 2015:126

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska se över bestämmelserna om ordning i domstol och vid behov föreslå förändringar. Förslagen ska underlätta för domstolarna att upprätthålla ordningen så att domstolarna kan vara trygga och säkra miljöer för alla som medverkar i en domstolsförhandling.

Ladda ner:

Utredaren ska analysera de rättsliga förutsättningarna för och om det bedöms möjligt och lämpligt föreslå bland annat

  • ett förbud mot att vid en förhandling bära kläder eller symboler som kan uppfattas som hotfulla av personer som medverkar i förhandlingen eller av domstolens personal,
  • en reglering av bruket av elektronisk utrustning i rättssalarna, och
  • ett förbud mot bildupptagning i och bildöverföring från andra delar av domstolsbyggnaden än rättssalen och från området omedelbart utanför domstolsbyggnaden.

I uppdraget ingår också att överväga behovet av att ändra reglerna som gäller möjligheterna för ordföranden vid en förhandling att upprätthålla ordningen vid förhandlingen.

De grundlagsaspekter som ryms i uppdraget ska särskilt uppmärksammas. Förslagen ska vara förenliga med tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och regeringsformen. Det ingår inte i uppdraget att föreslå grundlagsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Pressmeddelande: Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna

    En särskild utredare ska se över bestämmelserna om ordning i domstol och vid behov föreslå förändringar. Förslagen ska underlätta för domstolarna att upprätthålla ordningen så att domstolarna kan vara trygga och säkra miljöer för alla som medverkar i en domstolsförhandling.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse