Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre marknadens funktion.

Ladda ner:

Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k. NIS-direktivet.

I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bl.a. att

  • vissa leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem
  • leverantörerna ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna
  • den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den följs, och ska kunna besluta om vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som underlåter att följa lagens bestämmelser.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Pressmeddelande: Stärkt skydd av informationssystem

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse