Modernare adoptionsregler ID-nummer: SOU 2009:61

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att göra en allmän översyn av reglerna om adoption i 4 kap. föräldrabalken. Utredningen har bland annat tagit ställning till om det i syfte att stärka barnperspektivet finns anledning att ändra reglerna om domstolens prövning i ärenden om adoption.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse