En översyn av lagstiftningen om företagsbot ID-nummer: SOU 2016:82

Ansvarig: Justitiedepartementet

Utredningen om vissa frågor om företagsbot har haft i uppdrag att göra en bred översyn av företagsbotsregleringen och att föreslå nödvändiga författningsändringar.

Ladda ner:

Syftet med översynen har varit att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för juridiska personer är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.

Pressmeddelande: Ett modernt straffrättsligt regelverk för företag

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En översyn av lagstiftningen om företagsbot

    Utredningen om vissa frågor om företagsbot har haft i uppdrag att göra en bred översyn av företagsbotsregleringen och att föreslå nödvändiga författningsändringar.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse