Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher, de får nu hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och branscherna tillsammans skapar snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Foto: Maskot/Folio

– Jag är glad att vi nu går in i ett organiserat samarbete med branscherna. Det är arbetsmarknadens parter som har kompetensen att bedöma vad som krävs i yrket. Snabbspåren bidrar till att arbetsgivare får möjlighet att få tag i rätt kompetens samtidigt som nyanlända får jobba i sitt yrke, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.


Snabbspår för samtliga yrkesgrupper inom träindustrin

Snabbspåret för nyanlända inom träindustrin riktar sig till samtliga yrkesgrupper inom TMF (Trä- och möbelföretagen) och GS (GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch) avtalsområde, däribland snickare, maskinoperatörer, CNC-operatörer och sömmare.

Snabbspåret innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning. Den branschgemensamma valideringsmodellen Industriteknik BAS kommer användas för att validera den nyanländes kompetenser och ta fram en individuell plan inom snabbspåret.

Snabbspåret genomförs i samarbete mellan arbetsmarknadens parter, Trä- och möbelföretagen och GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch samt Arbetsförmedlingen.

Pressmeddelande: Nytt snabbspår för nyanlända inom träindustrin


Snabbspår för samhällsvetare och socionomer

Snabbspåret för nyanlända samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister, innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning vid lärosäte. För att ta tillvara utlandsutbildade akademikers kompetens på svensk arbetsmarknad och för att de ska få en anställning som går i linje med deras utbildning och erfarenhet ser arbetsmarknadens parter ett behov av att inrätta ett snabbspår för dem med akademisk utbildning inom samhällsvetarområdet.

Snabbspåret för socionomer riktar sig till nyanlända akademiker med examen inom ämnet socialt arbete. Snabbspåret består av en kombination av praktik, yrkessvenska och kompletteringsutbildning vid lärosäte som i dag anordnar socionomutbildning i syfte att komplettera utländsk utbildning inom socialt arbete eller närliggande ämne till kunskaper motsvarande en svensk examen inom socialt arbete.

Pressmeddelande: Nya snabbspår för nyanlända samhällsvetare och nyanlända med examen inom socialt arbete


Snabbspår för lärare och förskollärare

Förslaget på snabbspåret för nyanlända lärare innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning. Snabbspåret för lärare och förskollärare innebär att personen tidigt kan komma ut på en skola och förskola via praktik och anställning. Snabbspåret genomförs i samarbete mellan arbetsmarknadens parter – Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL och Almega tjänsteföretagen – samt Arbetsförmedlingen, andra berörda myndigheter och följande lärosäten; Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö Högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Pressmeddelande: Nytt snabbspår för lärare och förskollärare


Snabbspår för legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården

Arbetsmarknadens parter har i samarbete med Arbetsförmedlingen tagit fram ett snabbspår för de 21 reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena. Snabbspåret utgår från de största grupperna nyanlända inom området – läkare, sjuksköterskor, tandläkare och apotekare – och målet är att vägen till arbetsmarknaden och legitimation för nyanlända inom dessa yrken ska vara förutsägbar, rättssäker och så kort som möjligt.

Pressmeddelande: Snabbspår för hälso- och sjukvårdsyrken lanseras


Snabbspår för kockar

Det första snabbspåret presenterades i september 2015 och gäller nyanlända kockar. Det är Hotell- och restaurangfacket HRF, Visita och Arbetsförmedlingen som gemensamt skapat snabbspåret som innebär att nyanlända med erfarenhet från arbete som kock kan validera sina kunskaper på sitt modersmål. Valideringen görs på en riktig arbetsplats och innebär att nyanlända kockar genomgår en yrkeskompetensbedömning av yrkesbedömare som är certifierade för genomförande av validering på deras modersmål.

Pressmeddelande: Första snabbspåret för nyanlända lanseras


Bakgrund: Trepartssamtal om snabbspår

I mars 2015 inledde regeringen en första omgång av trepartssamtal om så kallade snabbspår, med särskilt fokus på nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Syftet med samtalen var att tillsammans med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta tillvara värdefull kompetens hos nyanlända med utbildning eller erfarenhet i bristyrken, så att dessa snabbare kan matchas mot branschers och företags behov.

De inledande trepartssamtalen med centralorganisationerna följdes av fördjupade samtal med de partskonstellationer som anmält intresse av att utforma snabbspår inom sin bransch. Under de fördjupade trepartssamtalen deltog även berörda myndigheter, såsom exempelvis Socialstyrelsen, Universitets- och högskolerådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Trepartssamtal har förts inom följande branscher

Apotekare, Besöksnäringen, Hälso- och sjukvård, Kommunal sektor, Industribranschen, Vård och omsorg, Transportbranschen, Måleribranschen, Trävarubranschen och grafiska företag, Fastighetsbranschen, Energi- och elektronikbranschen, Byggbranschen, Skog och lantbruk.

Den 19 februari 2015 presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson regeringens satsning på snabbspår för nyanländas etablering. Se pressträffen i efterhand.

Presentation från pressträff om snabbspår

Mål för snabbspåren

• Korta tiden från ankomst till arbete.
• Använd kompetensen rätt - nyanlända ska inte bara komma i ett jobb, utan rätt jobb.
• Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Snabbspårens beståndsdelar

• Svenskutbildning inleds redan i asylboenden.
• Tidig bedömning av nyanländas erfarenhet, kompetens och motivation.
• Validering och bedömning av utbildning och yrkeskompetens efter branschvisa krav.
• Yrkes- och utbildningsvägledning.
• Matchning till snabbspår och arbete.
• Svenskutbildning relevant för yrkesområdet.
• Kompletterande utbildningsinsatser vid behov.
• Utbildning i språk / kompletterande kurser kombineras med praktik eller arbete.
• Språkstöd, handledare och mentorer på arbetsplatserna.

Delta i snabbspår?

Är du intresserad av att delta i ett snabbspår? Kontakta ditt lokala Arbetsförmedlingskontor eller ring en arbetsförmedlare på 0771-416 416.

Projekt för nyanlända företagare

Tillväxtverket har beviljat medel för projekt som utvecklar befintliga metoder eller modeller som ska bidra till att nyanlända med företagarbakgrund enkelt ska kunna ta del av företagsförberedande insatser.