En modern föräldraförsäkring

Regeringen har tagit flera initiativ till en mer modern föräldraförsäkring. Den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen började gälla den 1 januari 2016. Föräldraförsäkringsutredningen har haft i uppdrag att göra försäkringen mer anpassad till olika familjekonstellationer och ett förändrat arbetsliv.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll med föräldrar.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll med föräldrar. Foto: Mikael Sjöberg

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen.

Regeringen har beslutat att göra en översyn av föräldraförsäkringen. Översynen görs utifrån syftet att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn.

Utredningen kommer att fokusera på fem områden:

  • Jämställd fördelning av föräldrapenning och ledighet
  • En modernisering för att möta nya behov på arbetsmarknaden. Du ska ha lika goda möjligheter att använda föräldraförsäkringen oavsett om du driver eget företag, studerar eller är anställd
  • Underlätta för olika familjekonstellationers möjligheter att använda föräldraförsäkringen
  • Lätt att använda
  • Barnets bästa

Uppdraget ska slutredovisas senast den 20 december 2017.

Dir. 2017:98 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring (S 2016:02)

Dir. 2016:10 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Regeringen har föreslagit att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder. Förslaget innebär att om ett barn blir bosatt här i landet under det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Om bosättning i stället sker efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna. förslaget trädde i kraft den 1 juli 2017 med vissa övergångsbestämmelser.

Proposition: Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

 

Dialog är en viktig del i föräldraförsäkringstutredningen

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll förklarar närmare.

Dialog är en viktig del i föräldraförsäkringsutredningen

En tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen

Regeringen har föreslagit en tredje reserverad månad i föräldrapenningen. Syftet är att åstadkomma ett mer jämställt uttag av föräldrapenning, vilket stärker barns rätt till båda sina föräldrar. Förslaget trädde i kraft 1 januari 2016.

Proposition: En mer jämställd föräldraförsäkring

Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning

Föräldrapenning

Föräldrapenning är den ersättning som föräldrar kan få när de måste avstå från förvärvsarbete för att vara hemma och ta hand om barn. För varje barn utbetalas 480 dagar, varav 90 dagar är reserverade åt vardera föräldern.

Tillfällig föräldrapenning

En förälder som behöver stanna hemma från sitt arbete för att vårda ett sjukt barn under en viss ålder har rätt till tillfällig föräldrapenning. Den tillfälliga föräldrapenningen kan också betalas ut bland annat när barnets ordinarie vårdare är sjuk.

Den andra föräldern till ett nyfött barn har rätt till 10 dagar med tillfällig föräldrapenning, i samband med barnets födelse. Om barnet är adopterat kan föräldrarna få ett visst antal dagar vardera.

Graviditetspenning

En kvinna som i slutet av graviditeten inte kan utföra sitt fysiskt påfrestande arbete kan få graviditetspenning. Dessutom kan en kvinna som inte får sköta sitt vanliga arbete på grund av risker i arbetsmiljön, få graviditetspenning.

Försäkringskassan är ansvarig myndighet

Söker du specifik information om föräldraförsäkringen vänder du dig till Försäkringskassan som är den ansvariga statliga myndigheten för de ekonomiska stöden till föräldrar. Försäkringskassan utreder, besluter om och betalar ut bidrag och ersättningar.

Förälder på Försäkringskassans webbplats

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

Inspektionen för socialförsäkringens webbplats