Organisation

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de olika fackdepartementen och Förvaltningsavdelningen. Fackdepartementen ansvarar för sina respektive sakfrågor, Förvaltningsavdelningen för myndighetsövergripande stöd, service och utveckling och Statsrådsberedningen samordnar och leder arbetet.

Statsministern är chef för Regeringskansliet. I ledningen för varje departement ingår ett eller flera statsråd, varav ett är departementschef. De statsråd som inte är departementschefer är ansvariga för sakfrågor inom departementets verksamhetsområde. Närmast under departementschefen finns vanligtvis tre typer av chefstjänstemän: statssekreterare, expeditionschef och rättschef.

Den politiska staben

Varje statsråd har en politisk stab. Den politiska staben består oftast av en statssekreterare (för utrikesministerns del en kabinettssekreterare), en pressekreterare och en eller flera politiskt sakkunniga. De hjälper statsrådet i det politiska arbetet.

Statssekreterare, kabinettssekreterare, pressekreterare och politiskt sakkunniga är politiskt tillsatta tjänstemän. När ett statsråd avgår från sitt uppdrag slutar även de politiskt anställda som är knutna till det avgående statsrådet sin anställning i Regeringskansliet.

Av Regeringskansliets omkring 4 500 anställda är cirka 200 personer politiskt rekryterade. Vid ett regeringsskifte behåller övrig personal inom Regeringskansliet sina anställningar.

Förvaltningsavdelningen

I Regeringskansliet finns en förvaltningschef som ansvarar för gemensamma administrativa frågor. Förvaltningschefen är också chef för Förvaltningsavdelningen.

Förvaltningsavdelningen:

  • Ger förvaltningschefen stöd i uppgiften att ansvara för administrativa frågor som rör flera departement eller kommittéer
  • Ansvarar för planering och uppföljning av Regeringskansliets ekonomiska redovisning
  • Samordnar, utvecklar och ger stöd till departementen kring arbetsgivar- och personalpolitik, personaladministrativt stöd, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, it-stöd, arkiv och diarier, bibliotek, information och kommunikation, lokalförsörjning, upphandling, kommittéservice, säkerhetsskydd och beredskap, telefonservice, lokalvård samt expeditions- och distributionsservice
  • Driver och samordnar förändrings- och förnyelsearbetet i Regeringskansliet och utvecklar nya styr- och arbetsformer

Regeringskansliets kommunikationsenhet och kommunikationschef

Kommunikationschefen samordnar det interna och externa kommunikationsarbetet i Regeringskansliet. Regeringskansliets kommunikationsenhet, som tillhör Förvaltningsavdelningen, är Regeringskansliets gemensamma kommunikationsfunktion. Regeringskansliets kommunikationsenhets uppgift är att ge stöd och service till hela Regeringskansliet.

I uppgiften ingår bland annat att vara strategiskt och operativt stöd till kommunikationschefen i Regeringskansliet samt att i samarbete med kommunikationschefen vara Statsrådsberedningens och Förvaltningsavdelningens kommunikationsfunktion.

Regeringskansliets kommunikationspolicy

Utlandsmyndigheterna

Till Regeringskansliet hör även utlandsmyndigheterna; det vill säga ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid FN, EU, OECD med flera internationella organisationer. Utlandsmyndigheterna är direkt underställda Utrikesdepartementet (UD) samtidigt som de är fristående myndigheter.