Remiss av betänkandet Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling Diarienummer: Fö2017/01697/RS

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling
(SOU 2017:97).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den
4 juni 2018.

SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.