Studiemedel för gränslös kunskap

SOU 2011:26

Utgiven:
1 april 2011

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld

Sammanfattning

Våra förslag kan i huvudsak delas in i fyra kategorier. Den första kategorin avser tydligare reglering, något som också är ett led i att tydligare låta regeringens mål för utlandsstudier och studiemedel för sådana studier komma till uttryck i lagstiftningen. Den andra kategorin avser förslag som syftar till att anpassa regelverket för studiemedel för utlandsstudier till EU-rätten. Den tredje kategorin avser förslag som syftar till att skapa ett mer enhetligt, effektivt och flexibelt studiemedelsregelverk, ett som dessutom minskar skillnaderna i studiemedelshänseende mellan studier i Sverige och studier utomlands. Den fjärde kategorin avser förslag som dels bidrar till att förbättra de utlandsstuderandes ekonomiska villkor, dels minskar risken för felaktiga utbetalningar vid studier utomlands. Flera av de förslag vi har lagt faller in under fler än en av dessa kategorier.

Kommittédirektiv (3 st)
 
SOU, Ds m.m. (2 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (2 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)