Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

Ds 2011:24

Utgiven:
9 augusti 2011

Typ:
Departementsserien (Ds)

Avsändare:
Finansdepartementet

Sammanfattning

I promemorian föreslås en generell reglering av hur kommunala föreskrifter ska kungöras och hållas tillgängliga. I promemorian väcks även frågor om elektroniskt kungörande av föreskrifterna och elektroniska kommunala anslagstavlor.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (1 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)