Varor utan faror - förslag till genomförande av nya riktlinjer inom kemikaliepolitiken. Betänkande från Kemikalieutredningen

SOU 2000:53

Utgiven:
juni 2000

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Miljö- och energidepartementet

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)