Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet

Ds 2009:44

Utgiven:
29 september 2009

Typ:
Departementsserien (Ds)

Avsändare:
Finansdepartementet

Sammanfattning

I promemorian föreslås hur ett korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) kan säkerställas genom författningsreglering. Promemorian bygger på förslag som lämnats av en arbetsgrupp i regeringskansliet.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (1 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)