Ett användbart försvar - försvarspolitisk proposition

2008/09:140

Utgiven:
19 mars 2009

Typ:
Proposition

Avsändare:
Försvarsdepartementet

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)