Med fiskevård i fokus - en ny fiskevårdslag

SOU 2010:42

Utgiven:
22 juni 2010

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Näringsdepartementet

Sammanfattning

Utredningens uppdrag kan delas upp i tre delar. Huvuduppgiften är att föreslå en ny fiskelag som fokuserar på fiskevård, inte fiskerätt. Det ingår särskilt att beakta regelförenklingar. Utredningen ser över kontrollverksamheten och effektivisera lagföring av fiskebrott. Slutligen skulle utredningen se över lagstiftningen om fiskevårdsområden m.m. Utredningens överväganden i den delen är presenterade i delbetänkandet, Fiskevård i enskilt vatten - en översyn av lagen om fiskevårdsområden, SOU 2009:53. Regeringen har med delbetänkandet som grund under våren 2010 utformat en lagrådsremiss med förslag till ny lagstiftning.

Kommittédirektiv (3 st)
 
SOU, Ds m.m. (2 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)