Finansdepartementet

English

Sveriges konvergensprogram överlämnat till kommissionen

Idag har regeringen överlämnat Sveriges konvergensprogram för 2014 till EU-kommissionen. EU:s stabilitets- och tillväxtpakt ålägger medlemsstaterna att årligen lämna in stabilitets- och konvergensprogram och de är sedan utgångspunkten för Europeiska rådets övervakning av ländernas offentligfinansiella position. Det svenska konvergensprogrammet baseras på de åtgärder som aviserades i budgetpropositionen för 2014 och 2014 års ekonomiska vårproposition samt den prognos för den ekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna som presenterades i årets ekonomiska vårproposition.

Statens årsredovisning lämnad till riksdagen

Den 15 april lämnade regeringen statens årsredovisning för 2013 till riksdagen. Skrivelsen omfattar bland annat en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.

Alla nyhetsnotiser

Kontakta oss

Finansdepartementet work Jakobsgatan 24 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-21 73 86
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter

Senaste publikationerna - SOU, propositioner m.m.