Näringsdepartementet

English

Förstärkning av Almi

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2015 föreslå ett ökat anslag till Almi Företagspartner med 130 miljoner kronor per år från och med 2015. Förstärkningen ger Almi möjlighet att utöka sin verksamhet med marknadskompletterande finansiering till företag i tidiga faser eller med tillväxtpotential.

En del av Almis ökade anslag ska användas för att ta tillvara utländska företagares kompetens och kontaktnät i sina forna hemländer.

Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för företagen

Regeringen vill stärka småföretagens skydd mot höga sjuklönekostnader. Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2015 att föreslå att ersättningen för sjuklönekostnader differentieras genom att företagen delas in i fem storleksklasser utifrån sina totala lönesummor. Syftet är att lätta på de små företagens sjuklönebördor, vilket i förlängningen leder till att fler små företag vågar nyanställa.

Det nya skyddet beräknas kosta 360 miljoner kronor per år, vilket är ungefär 300 miljoner kronor mer än utgifterna för det befintliga högkostnadsskyddet.

Statsrådens ansvarsområden

Statsminister Stefan Löfven har den 14 oktober beslutat om ett § 5-förordnande som fördelar ansvaret statsråden emellan. Sammanfattningsvis innebär fördelningen för Näringsdepartementets del att Mikael Damberg är närings- och innovationsminister och chef för departementet. Dessutom ansvarar Damberg för UD:s handelsfrämjande frågor och styrningen av de flesta statligt ägda bolag som fram till årsskiftet ingår i Finansdepartementets ansvarsområde.

Infrastrukturminister Anna Johansson ansvarar för infrastrukturfrågor.

Bostadsminister Mehmet Kaplan ansvarar för it-politiska frågor och postkommunikation. Kaplan har också ansvar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor som i dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om urban utveckling som i dag hanteras av Arbetsmarknadsdepartementet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ansvarar för regional tillväxtpolitik. Bucht är dessutom fram till årsskiftet departementschef för Landsbygdsdepartementet.

Energiminister Ibrahim Baylan på Miljödepartementet ansvarar för energifrågorna som till årsskiftet ligger kvar i Näringsdepartementet.

Inrikesminister Anders Ygeman på Justitiedepartementet ansvarar för frågor om dammsäkerhet som fram till årsskiftet ligger kvar i Näringsdepartementet.

Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av Vattenfall

Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och innovationsminister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av Vattenfall. En statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister tillika biträdande finansminister Per Bolund.

Alla notiser
Bild på en budgetproposition

Budgetpropositionen för 2015

lämnas till riksdagen torsdagen den 23 oktober klockan 8.00.

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.