Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Myndigheten för tillgängliga medier får i uppdrag att driva hemsidan "Alla väljare"

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att fortsätta driva hemsidan "Alla väljare" med lättläst nyhetsinformation. Avsikten är att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under mellanvalsperioden.

Statsråd firade barnkonventionen 25 år

Den 20 november deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner och statsminister Stefan Löfven i FN:s 25 årsfirande av barnkonventionen.
-Regeringen satsar på att stärka barnets rättigheter och påbörjar nu arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag, sa Åsa Regnér.

Nyhetsbrev om det civila samhället

Ur innehållet: ny politisk ledning, budgetpropositionen 2015, möjligheter för det civila samhället att utvecklas, ett nytt kunskapslyft med mera.

Ökade resurser för att motverka rasism och främlingsfientlighet

Regeringen ökar insatserna för att motverka rasism och främlingsfientlighet med totalt 25 miljoner kronor under perioden 2015-2017. Forum för levande historia ska i samarbete med Skolverket genomföra kunskapshöjande insatser om olika former av rasism i historien och i dag.

Regeringen kommer också att se över behovet av ett nationellt kunskaps- och resurscentrum om rasism för att bland annat sprida modeller som finns för att hindra rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.

Insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

I budgeten avsätts 16 miljoner kronor per år under perioden 2015-2018 för insatser för att värna demokratin och arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Insatserna handlar bland annat om att förebygga radikalisering och rekrytering till strider i utlandet, stärka den nationella samordnarens uppdrag samt ge stöd till det civila samhället.

Alla notiser