Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

English

Nordiska ministrar för samefrågor på möte i Helsingfors

Fredagen den 21 november möttes de nordiska ministrarna för samefrågor och sametingspresidenter i Helsingfors. Från svensk sida deltog statssekreterare Per Olsson. De diskuterade aktuella frågor, bland annat slutdokumentet från FN:s världskonferens för urfolk som ordnandes i New York i september, Nordisk samekonvention samt frågor om rasism och diskriminering mot samer.

Under dagen delades också ett nordiskt samiskt språkpris, Gollegiella, ut. Gollegiellapriset delas ut vartannat år till personer och organisationer i Norge, Sverige, Finland eller Ryssland som gjort en insats för att främja det samiska språket. I år gick det till tre personer: Mikael Svonni från Sverige, professor i samiska språk vid Tromsö universitet, Kerttu Voulab, författare, och Seija Sivertsen, lärare i samiska. Sverige står som värd 2016 när språkpriset delas ut nästa gång.

Myndigheten för tillgängliga medier får i uppdrag att driva hemsidan "Alla väljare"

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att fortsätta driva hemsidan "Alla väljare" med lättläst nyhetsinformation. Avsikten är att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under mellanvalsperioden.

Statsråd firade barnkonventionen 25 år

Den 20 november deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner och statsminister Stefan Löfven i FN:s 25 årsfirande av barnkonventionen.
-Regeringen satsar på att stärka barnets rättigheter och påbörjar nu arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag, sa Åsa Regnér.

Nyhetsbrev om det civila samhället

Ur innehållet: ny politisk ledning, budgetpropositionen 2015, möjligheter för det civila samhället att utvecklas, ett nytt kunskapslyft med mera.

Ökade resurser för att motverka rasism och främlingsfientlighet

Regeringen ökar insatserna för att motverka rasism och främlingsfientlighet med totalt 25 miljoner kronor under perioden 2015-2017. Forum för levande historia ska i samarbete med Skolverket genomföra kunskapshöjande insatser om olika former av rasism i historien och i dag.

Regeringen kommer också att se över behovet av ett nationellt kunskaps- och resurscentrum om rasism för att bland annat sprida modeller som finns för att hindra rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.

Alla notiser