Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m.

Prop. 2005/06:162

Utgiven:
16 mars 2006

Typ:
Proposition

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

I propositionen föreslår regeringen att meddelarskyddet för anställda och uppdragstagare i kommunala företag stärks och förtydligas. Förslaget innebär att anställda och uppdragstagare i kommunala bolag, stiftelser och föreningar, som omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess, ges meddelarfrihet i förhållande till arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren på samma sätt som om de vore anställda i myndigheter.

Det föreslagna meddelarskyddet innebär att sådana företag inte får efterforska eller ingripa mot en anställd eller uppdragstagare som har utnyttjat sin meddelarfrihet.

Bestämmelserna ska tillämpas också i förhållandet mellan sådana organ som avses i bilagan till sekretesslagen och anställda och uppdragstagare i dessa organ i den utsträckning som anges i bilagan.

Verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter undantas från den föreslagna förstärkningen av meddelarskyddet.

Lagändringen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2006.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)