Justitiedepartementet

English
Mats Rupla på hundenheten Polisen Örebro tillsammans med Beatrice Ask. Foto: Regeringskansliet Mats Rupla på hundenheten Polisen Örebro tillsammans med Beatrice Ask. Foto: Regeringskansliet

Beatrice Ask träffade Polisen i Örebro

Tisdagen den 15 april besökte Beatrice Ask Polisen i Örebro för att få information om deras projekt kring trygghetshundar och deras arbete mot gängrelaterad brottslighet.

Seminarium om migrationens utvecklingseffekter i Sverige och världen

Måndagen den 28 april hålls ett halvdagsseminarium på temat "Migration - en nyckel till utveckling" där fem ministrar och tre generaldirektörer kommer att ge sina bilder av hur migration bidrar till utveckling, såväl globalt som nationellt. Seminariet anordnas som en del av det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD).

Justitieministern besöker Örebro

Tisdagen den 15 april besöker Beatrice Ask Örebro och träffar polisen för att bland annat samtala om ett projekt där hotade kvinnor erbjuds polishundar.

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med lagförslag som syftar till att åstadkomma en tydlig och väl avvägd reglering när det gäller användandet av hemliga tvångsmedel mot allvarlig och samhällsfarlig brottslighet.

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare.

Förslag till skärpningar i vapenlagstiftningen

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar i vapenlagstiftningen. Förslagen om höjda straff för vapenbrott är ett led i regeringens arbete mot den ökade beväpningen och användningen av vapen inom kriminella kretsar.

Alla notiser
Apr 17
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och demokrati- och konsumentpolitik. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Logotyp GFMD

Sverige ordförande i Globala forumet för migration och utveckling


Sverige är 2013-14 ordförande i den mellanstatliga plattformen för dialog kallat för det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD).
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Här samlas de vanligaste frågorna och svaren om politiken, lagförslag och satsningar.
Satsning mot ungdomskriminalitet

Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att

aktivt stödja arbetet med sociala insatsgrupper. Det är en del i regeringens stora satsning mot ungdomskriminalitet.
Det svenska rättsväsendet

I den uppdaterade upplagan av broschyren

"Det svenska rättsväsendet" ges en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Beatrice Ask och Tobias Billström

Bildarkiv


Bilder fria att använda för press och media.