Justitiedepartementet

English

Bättre regler för skuldsanering - regeringen tillsätter utredning om förändringar av EU:s insolvensförordning

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med anledning av kommande förändringar i EU:s insolvensförordning. Utredaren ska också överväga behovet av gemensamma nordiska regler om gränsöverskridande skuldsaneringsförfaranden.

Modern kommunikationsteknik ska kunna användas i lantmäteriförrättningar

Regeringen har i dag remitterat ett förslag till Lagrådet på lagstiftning som innebär att modern kommunikationsteknik ska kunna användas i lantmäteriförrättningar. Förslaget innebär att handläggningen hos lantmäterimyndigheten blir enklare och mer effektiv. Det innebär att kostnaderna för de som är inblandade i en lantmäteriförrättning blir lägre.

Det ska bli enklare att dra fram samhällsviktiga ledningar

Regeringen har beslutat att remittera ett lagförslag till Lagrådet om att ledningsrätt ska kunna beviljas även för tomträtter.

Regeringen föreslår förenklad samverkan mellan fastigheter

Regeringen har i dag beslutat att remittera ett lagförslag till Lagrådet, om förenklingar i lagstiftningen för gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar. Bland annat införs rättvisare och enklare ersättningsregler.

Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar i passlagen. Ändringarna innebär ökade möjligheter för svenska medborgare att resa inom EU med enbart ett nationellt identitetskort.

Ny möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till EU:s viseringsdatabas

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att bekämpa terroristbrott och andra grova brott. VIS är en EU-gemensam databas för viseringar. Genom förslagen genomförs det så kallade VIS-rådsbeslutet.

Förstärkt integritetsskydd i åklagarväsendet

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag till en lag som ska reglera personuppgiftsbehandlingen i åklagarväsendet, åklagardatalagen. Syftet med åklagardatalagen är att skapa en modern lagstiftning som tillgodoser högt ställda krav på integritetskydd men som samtidigt ger den flexibilitet som krävs för en effektiv åklagarverksamhet.

Alla notiser
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
Foto: Pontus Johansson

Till dig som är student


Vill du jobba eller göra praktik i Justitiedepartementet? Vill du skriva uppsats eller examensarbete inom något av våra ansvarsområden? Vi tar gärna emot praktikanter när det finns förutsättningar för det.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Kontakta oss

Justitiedepartementet work Rosenbad 4 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 27 34
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!
Nyheter per e-post?
Du kan skräddarsy en prenumeration på nyheter från Justitiedepartementet och få som e-post; pressmeddelanden, publikationer och statsrådens tal och debattartiklar.
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.