Landsbygd, djur och livsmedel

English

Sverige - det nya matlandet

Sverige - det nya matlandet är en vision om att skapa fler jobb och tillväxt genom framförallt satsningar på mat- och livsmedelsproduktion i kombination med turism. Visionen är uppbyggd kring sex fokusområden: Primärproduktion, offentlig mat, handel, förädlad mat, matturism och restaurang.

Jordbruk

Jordbruket är motorn i landsbygdens företagande - bondens råvaruproduktion ger jobb i många led. Att förbättra konkurrenskraften för Sverige bönder är därför en av de viktigaste frågorna för att skapa fler jobb både på landsbygden och i staden.

Skogsriket - med värden för världen

Skogsriket - med värden för världen är regeringens vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skogen och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige. Skogsriket vilar på det hållbara brukandet och basen är de jämställda målen miljö och produktion.

Landsbygd

Genom att ta tillvara det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygderna skapas förutsättningar för tillväxt i hela landet. Därför anser regeringen att det är viktigt att lyfta fram landsbygdernas värden och möjligheter.

Fiske

Regeringens målsättning är att yrkesfisket, fritidsfisket och fiskeribranschen ska bidra till att skapa arbete, välfärd och levande kust- och insjösamhällen. Förutsättningen för att det ska lyckas är att allt fiske bedrivs resurseffektivt och miljömässigt hållbart, med effektiva fiskeregler och selektiva fångstredskap.

Aktuellt om landsbygd, djur och livsmedel

Remisser och remissvar


Här publiceras de flesta av Landsbygdsdepartementets aktuella remisser och remissvar.