Utrikes- och säkerhetspolitik

Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten

Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitik handlar i bred bemärkelse om Sveriges politik gentemot andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken. Den svenska politiken förs i direkta förbindelser med andra länder men också genom exempelvis EU och FN.

Utrikesdeklarationen

I februari varje år presenterar utrikesministern regeringens deklaration om utrikespolitik i riksdagen. Utrikesdeklarationen anger hur regeringen tänker hantera olika situationer i omvärlden under det kommande året.

Sveriges säkerhetspolitik

Sveriges säkerhetspolitik bygger på en bred syn på säkerhet. Hoten är idag annorlunda och mer komplexa än tidigare. I det nya, vidgade säkerhetsbegreppet inryms även icke-militära hot. Individens rättigheter och säkerhet har stor betydelse.

Europeisk säkerhets- och försvarspolitik

Genom den gemensamma säkerhetspolitiken arbetar alla EU:s medlemmar för att bidra till det internationella fredsarbetet. En sådan möjlighet är att genomföra fredsfrämjande insatser i kris- eller konfliktdrabbade områden.

Nedrustning och ickespridning

Sverige har en lång och stark tradition av aktiv politik för nedrustning och mot spridning av massförstörelsevapen. Sverige fortsätter att driva på för att det internationella regelverket ska stärkas och för att större framsteg ska göras i form av konkret nedrustning.

Folkrätt och mänskliga rättigheter

Sverige har traditionellt satt respekten för folkrätten och de mänskliga rättigheterna i främsta rummet.

Länder och regioner

Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders, såväl i vår del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samarbete med omvärlden.

Organisationer och samarbeten

Här hittar du information om en rad olika internationella organisationer och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller samverkar med.

Friheten på nätet

är en av de stora globala framtidsfrågorna, och ett av de mest prioriterade områdena i svensk utrikespolitik.
Riksdagshuset. Foto: Andreas Ribbefjord

Svar på utrikesfrågor i riksdagen

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Här kan du läsa svaren om utrikespolitiken.