Jämställdhet

Jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, dels till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas.

Flickor och pojkar på en studsmatta Foto: Julia Sjöberg/NordicPhotos

Jämställdhetspolitiken har under senare år tillförts omfattande resurser och därmed utvecklats, blivit mer kraftfull och spelar en mer aktiv roll. Arbetet med jämställdhetsintegrering, som syftar till att ge de jämställdhetspolitiska målen genomslag i hela regeringens politik, fortsätter samtidigt som ökade möjligheter har skapats för att genomföra kompletterande insatser inom andra delar av regeringens politik.

Exempel på sådana insatser är handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, handlingsplanen mot prostitution och människohandel, forskningsprogrammet om kvinnors hälsa, en satsning på jämställdhetsintegrering i kommunala verksamheter samt den jämställdhetssatsning inom skolans område som regeringen fattade beslut om i juni 2008.

I juni 2009 presenterade regeringen även en strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är också en prioriterad fråga i det internationella samarbetet, som omfattar såväl Norden och Europa som övriga världen. De framsteg vi gjort har givit oss en stark position inom det internationella jämställdhetsarbetet och intresset för och efterfrågan på våra erfarenheter och våra lösningar är stort. Sverige har ett internationellt förtroendekapital att förvalta, men också att utveckla.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement