Jämställdhet

Sveriges regering är en feministisk regering. Hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas så att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetspolitiken syftar till att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges förutsättningar att utvecklas utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar. På så sätt kan samhället och den enskilda människan nå sin fulla potential. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas.

Flickor och pojkar på en studsmatta Foto: Julia Sjöberg/NordicPhotos

Jämställdhetsintegrering, som är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Varje statsråd har ansvar för jämställdhet inom sitt respektive politikområde. Jämställdhetsministern ansvarar för att driva på, utveckla och samordna regeringens jämställdhetspolitik.

Jämnställdhet omfattar bland annat även mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel, jämställdhet på arbetsmarknaden samt frågor om makt och inflytande för kvinnor och män.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en prioriterad fråga för regeringen också i det internationella samarbetet, såväl samarbetet inom Norden och Europa som i övriga världen. Sverige har ett internationellt förtroendekapital att förvalta, men också att utveckla.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement