Försvarsdepartementet

English
Försvarsminister Karin Enström presenterade två regeringsuppdrag för ökad samverkan inom det marina området vid regeringens sommarfika i Rosenbad. Försvarsminister Karin Enström presenterade två regeringsuppdrag för ökad samverkan inom det marina området vid regeringens sommarfika i Rosenbad. Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Ökad samverkan inom det marina området

Regeringen har idag gett Försvarsmakten och Kustbevakningen i uppdrag att senast den 19 december 2014 tillsammans redovisa hur samverkan mellan myndigheterna avseende övervakning av sjöterritoriet samt sjörörlig logistik skulle kunna utvecklas i syfte att uppnå ett effektivare resursutnyttjande.

Regeringen har idag också gett Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket i uppdrag att senast den 19 december 2014 redovisa förutsättningarna för hur samverkan mellan myndigheterna kan utvecklas inom området rederi- och varvsverksamhet samt isbrytning i svenska farvatten.

Regeringen arbetar för en ökad samverkan inom det marina området och gav strax innan jul i uppdrag åt Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket att utveckla samarbetet på infrastrukturområdet. Regeringen vill att sjöverkande myndigheter ökar sin samverkan för att uppnå ett mer effektivt nyttjande av resurser där bland annat fartyg och flygplan kommer till än större nytta.

- Havet, skärgården och sjöfarten är viktig för samhället och trafikflödena ökar stadigt på Östersjön. Att fördjupa myndigheternas samverkan ytterligare ökar den operativa effekten av våra resurser, säger försvarsminister Karin Enström.

Försvarsminister Karin Enström besöker Kustbevakningens station vid Furusundsleden i Stockholms skärgård. Foto: Johnny Söderberg / Kustbevakningen

Försvarsministern gör verksamhetsbesök i Stockholms skärgård

Försvarsminister Karin Enström besökte under tisdagen den 8 juli Kustbevakningens kuststation i Furusund. Kustbevakningens station ligger strategiskt placerad vid Furusundsleden som är en av de mest trafikerade farlederna in mot Stockholm. Vid sitt besök fick Karin Enström följa med ett av kuststationens övervakningsfartyg, KBV 315, på en tur i verksamhetsområdet i Stockholms norra skärgård.

Under veckan gör Karin Enström också flera andra skärgårdsbesök. Onsdagen den 9 juli besöker hon Sjöpolisen på Utö och Sjövärnskåren på Märsgarn. Vid besöket på Sjövärnskåren träffar Karin Enström bland andra elever ur deras sommarkurser och får information om Sjövärnskårens ungdomsverksamhet. Sjövärnskåren erbjuder verksamhet för unga mellan 15 och 20 år och sommarskolorna genomförs på fyra olika öar i landet, bland annat Märsgarn i Stockholms skärgård. Syftet med sommarkurserna är att väcka intresse för en framtid som anställd inom försvaret.

Veckans skärgårdsbesök avslutas på Sjöräddningssällskapet i Nynäshamn torsdagen den 10 juli. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening vars uppgift är att rädda liv till sjöss. Vid Sjöräddningssällskapet i Nynäshamn träffar försvarsministern några av de frivilliga som hjälper nödställda i Stockholms södra skärgård.

- Vi är många som har nytta och glädje av de myndigheter och frivilliga krafter som håller vår skärgård trygg och säker. Det finns en stor kompetens och professionalism hos personal och frivilliga som jag uppskattar, säger försvarsminister Karin Enström.

Foto: Roland Pellegrino / Franska försvarsministeriet

Karin Enström mötte Frankrikes försvarsminister

Försvarsminister Karin Enström träffade den 26 juni den franske försvarsministern Jean-Yves Le Drian i Paris. På agendan fanns bland annat den fortsatt oroliga utvecklingen i Ukraina och Rysslands agerande samt de EU- och FN-insatser i Mali som Sverige bidrar till.

- Sverige och Frankrike har genom åren haft ett mycket gott samarbete inom försvars- och säkerhetspolitiken, inte minst inom EU:s internationella insatser. Sverige kommer att bidra med ett truppbidrag till FN-insatsen i Mali, Minusma, från och med i höst, där Frankrike redan verkar, säger Karin Enström.

I samband med Nordic Battlegroup NBG15 som Sverige kommer att leda under första halvåret 2015 kommer Frankrike att ge stöd i form av ett operativt högkvarter till stridsgruppen.

Finska och svenska flaggor Foto: Försvarsmakten

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att undersöka svensk-finska samarbeten

Regeringen beslutade den 19 juni 2014 att uppdra åt Försvarmakten att undersöka möjligheterna för ett fördjupat försvarssamarbete mellan de svenska och finska försvarsmakterna. Den 6 maj träffades den svenska och den finske försvarsministern i Helsingfors för att underteckna en gemensam handlingsplan för hur länderna ska utveckla det försvarspolitiska samarbetet. Beslutet den 19 juni utgör den formella styrningen till Försvarsmakten att genomföra uppdraget i handlingsplanen.

Handlingsplanen handlar om hur länderna ska utveckla det försvarspolitiska samarbetet och syftet är att stärka säkerheten och den militära förmågan i respektive land.

Försvarsmakten ska till den 31 januari 2015 redogöra för hur handlingsplanen kan genomföras. En delrapportering ska ske i oktober innevarande år.


Karin Enström och estlands förvarsminister Sven Mikser vid hedersvakten Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Karin Enström tog emot Estlands försvarsminister Sven Mikser

Försvarsminister Karin Enström träffade den 19 juni sin estniske kollega Sven Mikser på Karlbergs slott.
Under mötet diskuterades utvecklingen i Ukraina och Rysslands agerande, gemensam övningsverksamhet i och över Östersjön, bland annat Baltops och Open Spirit. På agendan fanns också det nordiskt-baltiska samarbetet och samarbeten vid internationella insatser.

- Sverige och Estland har goda relationer och det finns många samarbetsområden mellan våra försvar. Att utbyta erfarenheter om det säkerhetspolitiska läget i närområdet är värdefullt för att hantera gemensamma utmaningar, säger Karin Enström.

Karin Enström, Carl Bildt och den amerikanske ambassadören Mark Brzezinski Karin Enström och utrikesminister Carl Bildt besökte övningen Baltops i Östersjön tillsammans med den amerikanske ambassadören Mark Brzezinski. Foto: Sofia Krigsman / Regeringskansliet

Karin Enström besökte internationell övning

Försvarsminister Karin Enström besökte den 11 juni tillsammans med utrikesminister Carl Bildt den multinationella övningen Baltops i Östersjön. Övningen leds av USA och bedrivs i Östersjön och kustnära i Polen, Sverige och Danmark under två veckor i juni 2014. Sverige deltar bland annat med enheter från marinen, flygvapnet och med ledningsfunktioner.

Det är den 23 gången som Försvarsmakten deltar i Baltops. Det övergripande syftet med övningen är att träna svenska militära enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar.

- Det är viktigt att Sverige deltar i Baltops som är en av de största övningarna i Östersjön under året. Det är av säkerhetspolitisk betydelse att vi prioriterar närvaron i Östersjön och övningar med andra länder och med Nato, på så sätt stärker vi vår försvarsförmåga, säger Karin Enström.

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för försvar och för samordningen av samhällets krisberedskap.
Samhällets robusthet handlar om att förebygga, motstå och hantera allvarliga olyckor och kriser.
Ett modernt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Ett nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.

Kontakta oss

Försvarsdepartementet work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
  • Försvarsberedningen
  • Materielbeslut
  • Tillträdesärenden
  • Broschyr om Försvarsdepartementet