Försvarsdepartementet

English
Peter Hultqvist och utredaren Runar Viksten Foto: Dennis Abrahamsson / Regeringskansliet

Utredning om deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands överlämnad

Utredningen Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands - En utökad beslutsbefogenhet överlämnades den 15 januari till försvarsminister Peter Hultqvist av den särskilda utredaren Runar Viksten.

I utredningen föreslås att lagstiftningen anpassas så att regeringen ges möjlighet att kunna sända väpnade styrkor utomlands för att delta i utbildning inom ramen för internationellt samarbete. Regeringens bemyndigande bör enligt utredningen omfatta alla typer av utbildningar och övningar.

Peter Hultqvist Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Försvarsministern invigde soldatbostäder

Den 14 januari invigde försvarsminister Peter Hultqvist nybyggda lägenheter för gruppbefäl och soldater (GSS) vid Norrboda i Kungsängen. Med ett försvar byggt på frivillighet har behovet för bostäder för de soldater och sjömän som arbetar i Försvarsmakten ökat. Lägenheterna är en del i arbetet med att underlätta rekrytering av soldater och möjliggöra för anställda att stanna kvar i tjänst.

- Rekryteringen till försvaret sker numera på frivillig väg och boendet är viktigt. Försvarsmakten löst boendefrågan för soldater på Livgardet på ett mycket bra sätt. Soldaterna har möjlighet att välja lägenhet efter familjesituation och har nära till sin arbetsplats, säger Peter Hultqvist.

Det första spadtaget i husbygget vid Norrboda togs i mitten av mars 2014. Under året kommer ytterligare två hyresfastigheter färdigställas i området.

Peter Hultqvist Foto: Ulf Palm

Försvarsministern talade om prioriteringar inför nytt försvarsbeslut

Försvarsminister Peter Hultqvist talade den 12 januari på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. I talet tog han upp det pågående arbetet med en ny inriktningsproposition för försvaret mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Det är ett arbete som kommer att påverka förutsättningarna för det svenska försvarets framtid och även Sveriges grundläggande förtroende i omvärlden.

- Under de kommande åren måste den viktigaste prioriteringen vara att höja den operativa förmågan i krigsförbanden. Det handlar då om kompetens och förmåga att klara fredstida uppgifter, men också uppgifter vid höjd beredskap och krigsförhållanden där det ytterst handlar om att kunna möta väpnat angrepp, sa förvarsminister Peter Hultqvist i sitt anförande.

Försvarsministrar höll gemensamt anförande

Den finske försvarministern Carl Haglund höll den 12 januari tillsammans med Peter Hultqvist ett anförande om svenskt-finskt samarbete på Rikskonferensen i Sälen. Ministrarna presenterade en rad områden där försvarssamarbetet kommer att fördjupas inom de närmaste åren.

Peter Hultqvist mötte den danske försvarsministern

Peter Hultqvist och den danske försvarsministern Nicolai Wammen Peter Hultqvist och den danske försvarsministern Nicolai Wammen Foto: Danska försvarsministeriet

Försvarsminister Peter Hultqvist träffade den 9 januari sin danske kollega Nicolai Wammen under ett möte i Köpenhamn. Försvarsministrarna diskuterade bland annat den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet, internationella operationer och frågor som rörde det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

Ordförande i Luftsförsvarskommittén Gunnar Hedberg överlämnar betänkandet till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Utredning om luftförsvaret bortom 2040 överlämnad

Den 8 januari överlämnade Luftförsvarskommittén sitt betänkande Luftförsvarsutredningen 2040 till försvarminister Peter Hultqvist. Luftförsvarskommitténs uppdrag har varit att analysera och bedöma behoven inom luftförsvaret tiden efter 2040.

De frågor som kommittén har analyserat närmare är den framtida utvecklingen avseende teknik, taktik och förmågeutveckling, framtida operativa behov och förmågekrav samt föreslå mål för luftförsvaret bortom 2040. Resultatet från utredningen ska utgöra underlag för en långsiktig strategi för vilka förmågor som Sverige behöver inom luftförsvarsområdet.

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stöd-myndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.
Militärt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.

Kontakta oss

Försvarsdepartementet work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
  • Plikttjänstgöring
  • Tillträdesärenden
  • Folkrätt Krigets lagar

Senaste publikationer