Försvarsdepartementet

English
Försvarsminister Karin Enström och Nato:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen under ett möte i november 2013. Foto: Peter Linder/ Försvarsdepartementet

Regeringen har beslutat om att ingå avtal om värdlandsstöd

Regeringen beslutade den 28 augusti om att ingå avtal rörande värdlandsstöd med Nato(Host Nation Support MOU). Regeringen beslutade i juni i år att Försvarsmakten fick inleda förhandlingar med Nato om ett avtal om värdlandsstöd.

Avtalet bygger på frivillighet mellan parterna och blir endast tillämpligt i de fall Nato genomför verksamhet i Sverige på inbjudan av Sverige som värdnation. Genom att ingå ett samförståndsavtal med Nato rörande värdlandsstöd tydliggörs Sveriges roll som värdland i samband med övningar eller annan militär aktivitet på vårt territorium.

- Sverige bygger säkerhet i samverkan med andra länder och organisationer och det finns ett brett stöd över blockgränserna att ingå avtalet med Nato. Avtalet med Nato innebär förbättrade möjligheter att ge och ta emot militärt stöd, säger försvarsminister Karin Enström.

Regeringen beslutade 2010 att anta ett mål om värdlandsstöd inom ramen för planerings- och utvärderingsprocessen i Partnerskap för fred. Målet anger att Sverige ska utveckla och implementera koncept för värdlandsstöd till 2016 då avtalet även väntas träda ikraft.

Det finns ett brett parlamentariskt stöd för att Sverige ska ingå avtal med Nato om värdlandsstöd, något som slogs fast senast i Försvarsberedningens rapport från maj i år.

Ny vice ordförande för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten utsedd

Regeringen beslutade idag, torsdagen den 28 augusti, att utse Jan Öhman till ny vice ordföranden för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun).
Siun är en nämndmyndighet under regeringen som har till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten så att den bedrivs i enlighet med lagar och förordningar.

Jan Öhman är hovrättslagman vid Svea hovrätt.

Karin Enström besökte översvämningsdrabbat Kristinehamn

Försvarsminister Karin Enström besökte den 27 augusti det översvämningsdrabbade Kristinehamn för att på plats informera sig om räddningsarbetet och se de skador på vägar och annan infrastruktur som vattnet orsakat. Enström träffade under besöket bland annat personal från räddningsledningen och länsstyrelsen.

- Översvämningen är en stor påfrestning för de människor som drabbats och för kommunen i den akuta räddningsinsatsen. Det är också viktigt att förbättra det förebyggande arbetet med naturolyckor för att minska allvarliga konsekvenser i framtiden, säger Karin Enström.

Foto: Ann Sandén Nordström / BAE Systems Hägglunds

Försvarsindustrier i Örnsköldsvik besöktes av försvarsministern

Försvarsminister Karin Enström besökte den 25 augusti BAE Systems Hägglunds anläggning i Örnsköldsvik. BAE Systems Hägglunds ska leverera drygt 100 bandvagnar (Bvs 10) till Försvarsmakten under de närmaste åren. Tillverkaren har också ett uppdrag att uppgradera en betydande del av Försvarsmaktens stridsfordon 90. Hägglunds har cirka tusen anställda och är till över 80 procent exportberoende.

Försvarsministern besökte även Dockstavarvet vid Höga Kusten som bland annat tillverkar stridsbåt 90 som används inom den svenska marinen. Dockstavarvet tillverkar även strids- och patrullbåtar som används i Mexiko för att bekämpa drogsmuggling.

Försvarsministern träffade chefer i den nordiska stridsgruppen (NBG 15)

- Det finns en stor professionalism, starkt engagemang och erfarenhet hos personalen. NBG 15 fördjupar samarbetet inom Norden och inom EU, sa försvarsministern under besöket. Foto: Sara Norrevik / Regeringskansliet

Försvarsminister Karin Enström besökte den 21 augusti Ledningsregementet i Enköping för att träffa personal iden nordiska stridgruppen (NBG 15) som från januari 2015 kommer att vara beredda att delta i EU-insatser.

HTB-seminarium på Försvarsdepartementet Foto: Peter Linder / Regeringskansliet

Försvarsministern kallade till seminarium om HBT-personers lika rättigheter

Onsdagen den 20 augusti arrangerade försvarsdepartementet ett erfarenhetsutbyte om HBT-personsers lika rättigheter med samtliga myndigheter under försvarsdepartementet. Erfarenhetsutbytet var ett led i regeringens arbete med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell könsidentitet och könsyttryck.

Vid seminarier deltog representanter för myndighetsledning och HR-experter från tolv myndigheter. Föreningen HOF, Homo-, bi- och transpersoner i Försvaret, var särskilt inbjudna för att delge erfarenheter från sitt arbete med HBT-frågor inom försvaret.

- Det är viktigt att vi inkluderar frågor om öppenhet, tolerans och likabehandling i det vardagliga arbetet, inte bara en vecka om året under Pride, säger Karin Enström. Att få varje medarbetare att känna sig välkommen och accepterad på arbetsplatsen för den man är handlar om ledarskap. Det ledarskapet börjar med mig som minister och måste genomsyra våra myndighetsledningar hela vägen ut i varje organisation.

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för försvar och för samordningen av samhällets krisberedskap.
Samhällets robusthet handlar om att förebygga, motstå och hantera allvarliga olyckor och kriser.
Ett modernt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Ett nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.

Kontakta oss

Försvarsdepartementet work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
  • Materielbeslut
  • Tillträdesärenden
  • Broschyr om Försvarsdepartementet