Sexualbrottslagstiftningen - utvärderingen och reformförslag

SOU 2010:71

Utgiven:
27 oktober 2010

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

2008 års sexualbrottsutredning

Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag att dels utvärdera tillämpningen av 2005 års sexualbrottsreform, dels utreda och ta ställning till om det nuvarande kravet på tvång som grund för straffansvar för våldtäkt bör ersättas med ett krav på bristande samtycke, samt att analysera frågan om Sveriges tillträde till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och vilka lagändringar som i så fall kan krävas.

Utredningen föreslår flera förändringar i sexualbrottslagstiftningen, bland annat att:

  • våldtäktsbestämmelsen utvidgas så att fler fall av sexuella utnyttjanden blir att bedöma som våldtäkt,
  • ett helt nytt och samtyckesbaserat brott - sexuellt övergrepp - införs,
  • tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas,
  • straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn skärps,
  • bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas.
Kommittédirektiv (1 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (1 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)