Socialdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utmaning förena expertkunskap och oväld i ämbetsmannarollen

- Tjänstemän i staten anställs utifrån sin sakkompetens. Samtidigt finns det en kärna i statstjänstemannarollen som skiljer statsanställda från anställda i privat verksamhet. Det är den kärnan det är viktigt att bevara och utveckla.
Det sa Peter Ehn, utredare från Statskontoret, när Värdegrundsdelegationen den 16 september genomförde ett värdegrundsforum om de kompetenskrav myndigheters verksamheter ställer på den professionella statstjänstemannarollen.

Så vill Socialdepartementet snabba på plan- och byggprocessen

Socialdepartementet föreslår fler åtgärder för att förenkla och snabba på plan- och byggprocessen. I departementspromemorian "Nya steg för en effektivare plan- och bygglag" föreslår regeringen bland annat: att byggnadsnämnden ska handlägga så kallade anmälningsärenden inom tre veckor, bestämmelser om bostäder i bullriga miljöer och nödvändiga lagändringar för att kunna släppa kravet på detaljplan. Promemorian skickas nu ut på remiss.

Regeringen satsar pengar för en bättre cancervård

Sveriges kommuner och landsting, SKL, och de regionala cancercentrumen (RCC) får fyra miljoner kronor från regeringen för att stödja landstingens arbete med att förbättra tillgängligheten inom cancervården.Medlen ska användas till att förbereda den satsning inom cancerområdet under perioden 2015-2018 som regeringen aviserat i den ekonomiska vårpropositionen för 2014 och som syftar till att förkorta väntetiderna i cancervården och minska de regionala skillnaderna.

Boverket ser över ovårdade trädgårdar och förfallna hus

Många kommuner - särskilt i glesbygden - har idag små möjligheter att göra något åt ovårdade trädgårdstomter samt förfallna och övergivna hus. Regeringen uppdrog den 4 september Boverket att bland annat se över hur kommunerna ska kunna få tag på fastigheternas ägare och vad kommunerna kan göra när ägarna saknar pengar och fastigheten är värdelös. Myndigheten ska också se på hur man ska kunna utveckla reglerna så att man kan motverka ovårdade tomter och förfulad miljö.

Regeringen antog färdplan för offentlig upphandling

Regeringen antog den 28 augusti en färdplan för den offentliga upphandlingen. I en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle redogjorde Stefan Attefall och Annie Lööf den 8 september för färdplanens inriktning. I högerspalt i debattartikeln nedan hittar du också en länk som leder direkt till själva färdplanen.

Uppdrag om nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utlysning bland högskolor och universitet och föreslå för regeringen vilket lärosäte, som är lämpligast att bli ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
- Tanken är att det centret ska stödja olika aktörer som möter och arbetar med barn. Olika myndigheter och alla deras medarbetare, inte minst inom skolan och sjukvården, möter ju barn varje dag. När man misstänker att barn far illa då gäller det att veta vad och hur man ska göra, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

Den sociala barn- och ungdomsvården får nationell samordnare

Cecilia Grefve har idag utsetts av regeringen till nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Hennes uppgift är att ge kommunerna stöd i deras arbete med att skapa en trygg och säker vård. Updraget sträcker sig från den 1 november 2014 till och med den 30 april 2017.

Alla notiser