Socialdepartementet

English

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

En departementsskrivelse skickas i dag ut på remiss med förslag om att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska avskaffas. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Ekonomiskt stöd till glasögon för barn och unga

I budgetpropositionen för 2016 avser regeringen avsätta 120 miljoner kronor per år för att garantera alla barn ekonomiskt stöd till glasögon.

- Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Åsa Regner i en grupp med kvinnor från konferensen. Foto: Regeringskansliet/Joanna Abrahamsson

Sverige fick pris för jämställdhet

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér tog emot ett jämställdhetspris i Addis Abeba, Etiopien den 23 mars. På den stora internationella konferensen Women in parliaments global forum summit (WIP) uppmärksammades Sverige för sin jämställdhetspolitik.

Foto: Regeringskansliet/Niclas Jacobson

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besöker Sydkorea

I Seoul mötte Annika Strandhäll hälso- och välfärdsminister Hyungpyo Moon. På mötet mellan ministrarna utbyttes erfarenheter om pensioner och föräldraförsäkring samt socialförsäkringsavtalet mellan länderna.

- På mötet blev det tydligt att Sverige och Sydkorea har mycket gemensamt och mycket att lära av varandra. Det gemensamma socialförsäkringsavtalet som träder ikraft i sommar är ett bevis för det allt tätare samarbetet mellan våra länder. Avtalet kommer att gynna såväl enskilda personer som företag, säger Annika Strandhäll.

Ökad kompetens ska minska förlossningsskador

Rätt vård i samband med komplikationer vid förlossningen minskar risken för långvariga förlossningsskador. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har fått i uppdrag att utvärdera och sammanställa kunskaper kring hur man förebygger skador och komplikationer i samband med förlossning.

En ny läkemedelslag

I propositionen som lämnades till riksdagen i dag föreslås att en ny läkemedelslag ska ersätta den nuvarande läkemedelslagen eftersom denna med åren blivit allt mer svåröverskådlig på grund av omfattande tillägg och ändringar. Endast ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak föreslås. Lagförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.

Foto: Regeringskansliet/Catrin Aleby

Kraftsamling för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen vill utveckla och stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Som ett led i detta arbete arrangerade Socialdepartemetet en nationell dialog i Stockholm den 16 mars.

Alla notiser